Vi gör världen bättre ihop med våra kunder

Vi på Chemgroup står för och jobbar för en hållbar kemikaliehantering. Ett av våra miljömål är att hjälpa våra kunder att byta bort alla ämnen som återfinns på REACH Kandidatförteckning. Dessa ämnen är sk. CMR-ämnen, Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande.

Vi har inte lyckats nå hela vägen fram men vi är på god väg. Årligen följer vi upp hur det ser ut hos våra kunder med avseende på farliga kemikalier. Vi föreslår alternativ till produkter som innehåller dessa farliga ämnen på våra årliga kemikaliemöten med våra kunder.

Tillsammans med våra kunder har vi tagit bort drygt 20% av alla cancerframkallande kemikalier hos våra kunder.

Vi har även tagit bort 25% av alla härdplaster, d.v.s. allergiframkallande kemikalier.

Det här gör att vi känner oss stolta över vårt arbete och det bidrar till att det blir extra kul att gå till jobbet. Det driver oss också framåt i vårt jobb mot en hållbar kemikaliehantering!

Slutet för kromtrioxid utan tillstånd

Den 21 september i år inföll den dag då det krävs tillstånd för att använda kromtrioxid enligt REACH Bilaga XIV. Kromtrioxid finns bland annat i ytbehandling. Om du som användare har sökt tillstånd för ca 1,5 år sedan (före sista ansökningsdatum) kan du fortsätta att använda produkten i väntan på beslut från ECHA. Har du inte ansökt om tillstånd och är nedströmsanvändare finns det möjlighet att nyttja din leverantörs tillstånd.

Har du inte sökt tillstånd och inte avser att nyttja din leverantörs tillstånd får kromtrioxid inte längre användas. Har du kvar produkten i din verksamhet rekommenderar vid dig att destruera produkten.

Övriga ämnen som också omfattas är bl.a. natriumdikromat, kaliumdikromat och ammoniumdikromat mfl.

Även om det såklart är besvärligt för de som använder produkterna och som behöver ändra kemikalier i sin verksamhet så är det oerhört positivt att vi minskar användningen av cancerframkallande kemikalier omkring oss.

Vi ser att lagstiftningen, i de här fallet REACH, verkligen leder till förbättringar.

När är fenolftalein cancerframkallande?

Fenolftalein är ett ämne som används som indikator på lab. Det är väldigt vanligt och har länge funnits i ex. skolor som pH-indikator. Sedan några år finns ämnet upptaget på REACH Kandidatförteckning.

På Chemgroup ser vi att klassningen av fenolftalein skiljer sig mellan olika leverantörer. Vissa säkerhetsdatablad är klassade som cancerframkallande vid 0,5% fenolftalein medan andra är klassade som cancerframkallande från 1%.

Enligt ECHA så är det 1%-gränsen som gäller. Det betyder att produkter med 1% och mer fenolftalein ska klassas som cancerframkallande.

Produkter som har 0,5% fenolftalein men som ändå klassas som cancerframkallande har alltså en “överdriven” klassning enligt nu gällande regler.

Vår rekommendation är att du kontaktar din leverantör och påpekar detta om det berör dig. Om leverantören inte vill uppdatera sitt säkerhetsdatablad bör du byta leverantör för att minska administrationen. Anledningen är att du som användare av produkten måste föra förteckning över exponering av kemikalier som är cancerframkallande.

Vi har påpekat detta till flera leverantörer som då uppdaterat sina säkerhetsdatablad. Men det är bra att även du som köpare av produkten vet om reglerna.

Är din skärvätska godkänd 2019?

Med biociddirektivet som bakgrund kommer våra nu kända skärvätskor att påverkas. Det har snackats mycket inom branschen hur detta kommer att påverka framtiden. I maj kom ett beslut från EU att man klassificerar om tre stycken formaldehydavgivare som är vanligt förekommande i metallbearbetningsvätskor/ skärvätskor. Dessa ämnen kommer från 1 december 2018 att klassas som cancerframkallande.

Detta betyder att dessa ämnen måste ersättas om det är tekniskt möjligt. Om de skulle finnas kvar i produkten ställer det dessutom oerhört stora krav på de företag som använder skärvätskorna eftersom varje exponering för personalen måste dokumenteras. (Vilket leder till en kostsam administration och ett ökat säkerhetsarbete.)

De ämnen som hittills omfattas är följande:

MBM, CAS 5625-90-1
MBO, CAS 66204-44-2
HPT, CAS 25254-50-6

Utöver dessa tre ämnen finns ytterligare 8 st likvärdiga ämnen som är under fortsatt utredning. Det finns god anledning att tro att dessa ämnen också kommer att klassificeras som cancerframkallande inom kort.

Rent praktiskt då, hur påverkar detta användarna? Jo, det finns naturligtvis många bra alternativa skärvätskor utan dessa farliga ämnen. Vi har sett att många leverantörer den senaste tiden har gått ut med information till sina kunder.

Är du osäker på om du är berörd och om du har dessa ämnen i någon av dina produkter? Kontakta oss på Chemgroup så hjälper vi dig att kontrollera dina produkter. Vi kommer även att ta upp detta på kommande kemikaliemöten ute hos våra kunder.

Nytt ämne på kandidatförteckningen – 10 Juli

Ytterligare ett ämne har tagits upp på REACH kandidatförteckning. Det är gruppen PFHxS som har kompletterats. Kandidatförteckningen innehåller nu 174 ämnen eller ämnesgrupper.

PFHxS tillhör gruppen av per- och polyfluoralkyl-substanser (PFAS). Syftet att reglera hela gruppen är att undvika oönskad substitution med andra PFAS. Flera PFAS har redan identifierats som SVHC, en grupp (PFOA och besläktade ämnen) är nu begränsad, många fler utredningar pågår.

Kandidatförteckningen kommer att uppdateras i Chemgroups system inom kort. Till uppdateringen hör ett stöddokument på 161 sidor som våra kemister måste gå igenom innan vi kan lägga upp samtliga cas-nr som omfattas i ämnesgruppen. Vi får alltså lite härlig sommarläsning på Chemgroup.

Trevlig sommar!

Nytt samarbete med Chemstore Ireland

Chemgroup har inlett ett samarbete med Chemstore Ireland. Chemstore tillverkar förvaringslösningar för kemikalier. Deras största produkt är FireVault, en lösning för brandfarliga kemikalier. Chemgroup har tidigare identifierat att behovet av bättre förvaringslösningar behövs inom industrin. Utbudet har dock varit magert inom Sverige. I och med samarbetet med Chemstore finns nu deras lösningar och produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

Under förra veckan deltog David O’ Carroll som är teknisk direktör på Chemstore vid Chemgroups användarträff på Jönköpings Universitet.

Under en heldag diskuterades riskbedömningar, åtgärder och förbättringar gällande kemikalier och dess hantering. Över hundra personer deltog under dagen.

Från Chemgroups sida är vi glada att David hade möjlighet att närvara och dela med sig av sin kompetens.

Kemikaliepodden – för en kemikaliesmart vardag

Sitter du i bilen på väg till jobbet och inte kan få nog av kemikaliefrågor – lyssna på Kemikaliepodden!

Kemikaliepodden produceras av kemikalieinspektionen. Avsnitt 4:
Ska man måla sin båtbotten eller inte? Det är en fråga som många båtägare ställer sig på våren. Hur gör man för att slippa havstulpaner och annan påväxt på skrovet samtidigt som man undviker att skada den känsliga miljön i våra sjöar och hav? Måste man måla och vilka regler gäller i olika vatten?

I avsnittet medverkar Anneli Rudström som jobbar med upplysning och information och Markus Klar som är inspektör på Kemikalieinspektionen. Programledare är Helena Vogel, webbredaktör. (Publicerat den 29 mars 2017)

Kemikaliepodden Avsnitt 4

Du kan prenumerera på kemikaliepodden här: Kemikaliepodden RSS

Chemgroups användarträff – 10 maj, 2017

Gillar du våra kemikaliemöten? Då kommer du även att ha stor nytta av den här dagen. Onsdagen den 10 Maj träffas vi i Jönköping. Dagen vänder sig till dig som är kund hos oss på Chemgroup och jobbar i vårt system. Vårt fokus under dagen kommer att ligga på riskbedömningar och som alltid förbättringar. Kontakta oss om du vill ha hela dagens agenda. Antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid. Maila info@chemgroup.se för anmälan och information.

Nu finns det bara ett fåtal platser kvar.

Varmt välkommen!

Datum: 10 maj, 2017

Stad: Jönköping

Plats: Jönköpings Tekniska Högskola

Tid: 9.00-17.00

Bisfenol A – snart på kandidatförteckningen

Fyra nya ämnen kommer att läggas till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga kemiska ämnen. Det högfluorerade ämnet PFDA förs upp på listan efter ett förslag från Sverige. Bland de nya ämnena på kandidatlistan finns även bisfenol A.

Ämnena kommer att läggas till på EU:s så kallade kandidatförteckning i januari. Kemiska ämnen som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. De kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. De fyra ämnen som nu förs upp på listan är:

  • Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol). Ämnet förs upp på listan på förslag från Frankrike på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.
  • Det högfluorerade ämnet PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter. PFDA förs upp på kandidatlistan på förslag från Sverige eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.
  • 4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. Förslaget om att lägga till ämnet på listan har förts fram av Österrike.
  • PTAP (4-tert-pentylfenol) som föreslagits av Tyskland, på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.