EU projekt – App om farliga kemikalier

Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna att göra kemikaliemedvetna val om man vet vad varorna innehåller. I en del konsumentvaror kan det förekomma kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

På kandidatförteckningen listar EU:s medlemsländer ämnen som anses särskilda farliga, dvs cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I dagsläget finns det ca 180 sådana ämnen där REACH lagstiftningen ställer krav på företag att lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Rapportering till produktregistret – senaste 28 februari!

Den 28 februari ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade till produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Om du har rapporterat kemikalier och volymer föregående år kommer ditt företag att få brev med påminnelse om detta. Är du helt ny på att importera kemikalier från EU-land eller utanför EU måste du göra en ny registrering samt anmäla ditt företag till företagsregistret. Gå in på www.kemi.se för mer information.

Nytt sedan förra året är att hela rapporteringssystemet är nytt och väldigt användarvänligt. Du kan logga in med bankid och lätt navigera runt i systemet.

Om du vill ha hjälp kan vi på Chemgroup bistå. Den som är användare på ditt företag kan enkelt lägga till oss på Chemgroup som rapportör. Vi kan då logga in med vårt eget bankid och sköta all rapportering samt nyregistrering. Återkoppla till din kontaktperson på Chemgroup om du önskar hjälp.

Kandidatförteckningen har uppdaterats – 15 Jan

I veckan kom den senast uppdateringen av REACH Kandidatförteckning. Totalt har 12 cas nummer kompletterats till förteckningen. Det är fem ämnen samt två grupper som har kompletterats. Bisfenol A som redan fanns med har dessutom fått en uppdatering och är nu också klassificerad som hormonstörande.

Flera av ämnena är bl.a. kadmiumbaserade ämnen som många redan har fasat ut. Rent praktiskt i färdiga produkter så är det några av följande kemikalier som träffar.

  • Microlube GB 00 från Klüber Lubrication
  • Standardlösning innehållande kadmium
  • Gear Oil från Red Line

Den produkt som flest kunder använder idag är fettet från Klüber. I skrivandets stund så har vi på Chemgroup ställt frågan till Klüber i Sverige som ska ta det vidare till Tyskland om åtgärder.

Om du som kund har någon kemikalie som träffar på denna uppdatering kommer du att få ett separat mail från oss på Chemgroup under veckan. Får du inget separat mail betyder det att du inte behöver göra några förändringar i din verksamhet i och med denna uppdatering. Du kan alltså lugnt bocka av den kommande laguppdateringen i din eventuella lagbevakning som kommer.

Vi gör världen bättre ihop med våra kunder

Vi på Chemgroup står för och jobbar för en hållbar kemikaliehantering. Ett av våra miljömål är att hjälpa våra kunder att byta bort alla ämnen som återfinns på REACH Kandidatförteckning. Dessa ämnen är sk. CMR-ämnen, Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande.

Vi har inte lyckats nå hela vägen fram men vi är på god väg. Årligen följer vi upp hur det ser ut hos våra kunder med avseende på farliga kemikalier. Vi föreslår alternativ till produkter som innehåller dessa farliga ämnen på våra årliga kemikaliemöten med våra kunder.

Tillsammans med våra kunder har vi tagit bort drygt 20% av alla cancerframkallande kemikalier hos våra kunder.

Vi har även tagit bort 25% av alla härdplaster, d.v.s. allergiframkallande kemikalier.

Det här gör att vi känner oss stolta över vårt arbete och det bidrar till att det blir extra kul att gå till jobbet. Det driver oss också framåt i vårt jobb mot en hållbar kemikaliehantering!

Slutet för kromtrioxid utan tillstånd

Den 21 september i år inföll den dag då det krävs tillstånd för att använda kromtrioxid enligt REACH Bilaga XIV. Kromtrioxid finns bland annat i ytbehandling. Om du som användare har sökt tillstånd för ca 1,5 år sedan (före sista ansökningsdatum) kan du fortsätta att använda produkten i väntan på beslut från ECHA. Har du inte ansökt om tillstånd och är nedströmsanvändare finns det möjlighet att nyttja din leverantörs tillstånd.

Har du inte sökt tillstånd och inte avser att nyttja din leverantörs tillstånd får kromtrioxid inte längre användas. Har du kvar produkten i din verksamhet rekommenderar vid dig att destruera produkten.

Övriga ämnen som också omfattas är bl.a. natriumdikromat, kaliumdikromat och ammoniumdikromat mfl.

Även om det såklart är besvärligt för de som använder produkterna och som behöver ändra kemikalier i sin verksamhet så är det oerhört positivt att vi minskar användningen av cancerframkallande kemikalier omkring oss.

Vi ser att lagstiftningen, i de här fallet REACH, verkligen leder till förbättringar.

När är fenolftalein cancerframkallande?

Fenolftalein är ett ämne som används som indikator på lab. Det är väldigt vanligt och har länge funnits i ex. skolor som pH-indikator. Sedan några år finns ämnet upptaget på REACH Kandidatförteckning.

På Chemgroup ser vi att klassningen av fenolftalein skiljer sig mellan olika leverantörer. Vissa säkerhetsdatablad är klassade som cancerframkallande vid 0,5% fenolftalein medan andra är klassade som cancerframkallande från 1%.

Enligt ECHA så är det 1%-gränsen som gäller. Det betyder att produkter med 1% och mer fenolftalein ska klassas som cancerframkallande.

Produkter som har 0,5% fenolftalein men som ändå klassas som cancerframkallande har alltså en “överdriven” klassning enligt nu gällande regler.

Vår rekommendation är att du kontaktar din leverantör och påpekar detta om det berör dig. Om leverantören inte vill uppdatera sitt säkerhetsdatablad bör du byta leverantör för att minska administrationen. Anledningen är att du som användare av produkten måste föra förteckning över exponering av kemikalier som är cancerframkallande.

Vi har påpekat detta till flera leverantörer som då uppdaterat sina säkerhetsdatablad. Men det är bra att även du som köpare av produkten vet om reglerna.

Är din skärvätska godkänd 2019?

Med biociddirektivet som bakgrund kommer våra nu kända skärvätskor att påverkas. Det har snackats mycket inom branschen hur detta kommer att påverka framtiden. I maj kom ett beslut från EU att man klassificerar om tre stycken formaldehydavgivare som är vanligt förekommande i metallbearbetningsvätskor/ skärvätskor. Dessa ämnen kommer från 1 december 2018 att klassas som cancerframkallande.

Detta betyder att dessa ämnen måste ersättas om det är tekniskt möjligt. Om de skulle finnas kvar i produkten ställer det dessutom oerhört stora krav på de företag som använder skärvätskorna eftersom varje exponering för personalen måste dokumenteras. (Vilket leder till en kostsam administration och ett ökat säkerhetsarbete.)

De ämnen som hittills omfattas är följande:

MBM, CAS 5625-90-1
MBO, CAS 66204-44-2
HPT, CAS 25254-50-6

Utöver dessa tre ämnen finns ytterligare 8 st likvärdiga ämnen som är under fortsatt utredning. Det finns god anledning att tro att dessa ämnen också kommer att klassificeras som cancerframkallande inom kort.

Rent praktiskt då, hur påverkar detta användarna? Jo, det finns naturligtvis många bra alternativa skärvätskor utan dessa farliga ämnen. Vi har sett att många leverantörer den senaste tiden har gått ut med information till sina kunder.

Är du osäker på om du är berörd och om du har dessa ämnen i någon av dina produkter? Kontakta oss på Chemgroup så hjälper vi dig att kontrollera dina produkter. Vi kommer även att ta upp detta på kommande kemikaliemöten ute hos våra kunder.

Nytt ämne på kandidatförteckningen – 10 Juli

Ytterligare ett ämne har tagits upp på REACH kandidatförteckning. Det är gruppen PFHxS som har kompletterats. Kandidatförteckningen innehåller nu 174 ämnen eller ämnesgrupper.

PFHxS tillhör gruppen av per- och polyfluoralkyl-substanser (PFAS). Syftet att reglera hela gruppen är att undvika oönskad substitution med andra PFAS. Flera PFAS har redan identifierats som SVHC, en grupp (PFOA och besläktade ämnen) är nu begränsad, många fler utredningar pågår.

Kandidatförteckningen kommer att uppdateras i Chemgroups system inom kort. Till uppdateringen hör ett stöddokument på 161 sidor som våra kemister måste gå igenom innan vi kan lägga upp samtliga cas-nr som omfattas i ämnesgruppen. Vi får alltså lite härlig sommarläsning på Chemgroup.

Trevlig sommar!

Nytt samarbete med Chemstore Ireland

Chemgroup har inlett ett samarbete med Chemstore Ireland. Chemstore tillverkar förvaringslösningar för kemikalier. Deras största produkt är FireVault, en lösning för brandfarliga kemikalier. Chemgroup har tidigare identifierat att behovet av bättre förvaringslösningar behövs inom industrin. Utbudet har dock varit magert inom Sverige. I och med samarbetet med Chemstore finns nu deras lösningar och produkter tillgängliga på den svenska marknaden.

Under förra veckan deltog David O’ Carroll som är teknisk direktör på Chemstore vid Chemgroups användarträff på Jönköpings Universitet.

Under en heldag diskuterades riskbedömningar, åtgärder och förbättringar gällande kemikalier och dess hantering. Över hundra personer deltog under dagen.

Från Chemgroups sida är vi glada att David hade möjlighet att närvara och dela med sig av sin kompetens.