Tydligare regler för medicinska kontroller – augusti 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller. Den nya föreskriften AFS 2019:3 publicerades i somras.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid armerad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhetskontroll för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande band, t.ex inom fiskindustrin.

Vad innebär det mer konkret?

Medicinska kontroller är alltid frivilligt för arbetstagaren. Men om det finns arbeten där det krävs tjänstbarhetsintyg så får arbetstagaren inte utföra den här typen av arbete om medicinska kontroller ej har utförts. I praktiken betyder det alltså att om en arbetstagare ska jobba med t.ex. isocyanater så måste personen genomgå medicinska kontroller.

Inför medicinska kontroller ska det finns riskbedömningar som ligger till grund för bedömning att en medicinsk kontroll ska utföras.

Enligt 10 § finns information om hur själva förberedelserna och beställningen av medicinska kontroller går till:

 • Identifiera vilka arbetstagare som omfattas
 • Informera arbetstagaren
 • Erbjud arbetstagaren att delta
 • Beställ medicinsk kontroll med återkoppling
 • Beställ tjänstbarhetsintyg där det behövs
 • Informera läkaren om riskbedömningar som ligger till grund för utförandet av den medcinska kontrollen

I en beställning av medicinska kontroller ska det ingå att arbetstagaren ska få:

 • information om resultatet
 • ev. råd baserat på resultatet
 • tjänstbarhetsintyg, om det har utfärdats.

I beställningen av medicinska kontroller mot arbetsgivaren gäller följande:

 • arbetsgivaren får ta del av resultatet som krävs för fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete
 • tjänstbarhetintyg, om det har utfärdats.

För allergiframkallande kemiska produkter såsom epoxi, formaldehydhartser, metakrylat och akrylater gäller att den medicinska kontrollen ska anordnas innan arbetstagaren sätts i arbete. Har arbetstagaren genomgått en medicinsk kontroll under de senaste två åren behöver kontrollen inte förnyas. Om det finns en riskbedömning som visar att exponeringen är försumbar och att personlig skyddsutrustning inte behövs, behöver ingen medicinsk kontroll utföras. Tänk på att detta ska dokumenteras skriftligt.

Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller även om det rör ämnen som inte finns upptagna i föreskriften. Detta står i 80 §.

Det är viktigt att den medicinska kontrollen utförs av läkare med kompetens enligt bilaga 4 i föreskriften.

4 nya ämnen på kandidatförteckningen – juli 2019

Den 16 juli presenterade ECHA 4 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Det är två ämnen med enskilda cas-nummer och två grupper. 2-methoxyethyl acetat samt 4-tert-butylphenol är två ämnen. Det sistnämnda ämnet finns i ett antal produkter bland Chemgroups kunder. Utöver dessa har en variant av 4-nonylphenyl samt 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoroprooxy)propionicacid kommit med. Dessa ämne har hormonstörande egenskaper är väldigt miljöfarliga eller reproduktionsstörande. Inom kort kommer vi att skicka ut mer information till er gällande detta samt vilka produkter som är berörda. Trevlig sommar!

ECHA konferens – Safer Chemicals – maj 2019

Den 21-22 maj håller Echa konferens i Helsingfors om säkrare kemikalier. Nu är det lite tight att planera in en resa till Helsingfors men du kan följa konferensen via video eller sociala medier under följande hashtags #SaferChemicals #ChemicalSafety #ChemicalsWeek.

Är du nyfiken, läs mer här: Safer Chemicals

Den del av programmet som vi tycker verkar lite extra intressant är den sista delen, 22/5 kl 14:30-16. Då är det ett block om säker användning av kemikalier. Det är både resultat från inspektioner, bättre arbetsmiljö från Europeiska arbetsmiljöbyrån och casestudy från Brenntag Nordic. Echas generaldirektör Jukka Malm avslutar dagen.

Tydligare regler för medicinska kontroller – maj 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller.

Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete. Tydligare regler som också uppfyller de EU-direktiv som gäller är ett stöd för arbetsgivare att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser och skyddar arbetstagare från att drabbas av ohälsa eller olyckor säger överläkare Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfylld arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid arberad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhet för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande bank, t.ex inom fiskindustrin.

Det är alltså den idag befintliga föreskriften AFS 2005:6 som kommer att uppdateras. Ändringsföreskrifterna kommer att publiceras på www.av.se.

Arbetsmiljöverket håller dessutom på att jobba fram en vägledning för att stötta arbetsgivarna i att uppfylla kraven. Det kommer också att finnas en mall för tjänstbarhetsintyg.

Läs mer här: Tydligare regler för medicinska kontroller.


Nya regler kring giftinformation – april 2019

Härligt tempo när KEMI håller heldagseminarie om senaste nytt kring kemikalieregler i EU-lagstiftningar. Giftinformationscentralen gick också igenom detaljerna om kraven på anmälning av information. Visste ni att Giftinformationscentralen fick in över 29 000 förfrågningar under 2018 om olyckor och tillbud med kemiska produkter! Viktigt alltså att alla tillverkare förser dem med rätt information. För er som missade dagen ska allting vara inspelat och finnas på webben. Tips att kolla för er som jobbar i branschen!

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/utbildningar-och-seminarier/presentationer-fran-seminarier

Intressant dag från KEMI och Giftinformationscentralen om nya lagkrav. Läs mer via länken ovan.

Spring med Team Chemgroup! – mars 2019

24 Augusti kl 21.30 springer vi på Chemgroup Midnattsloppet i Göteborg. Häng med och spring med oss! Är du administratör i Chemgroup så står vi för startkostnaden. Vi ses i VIP-tältet innan loppet startar. Anmäl dig till oss info@chemgroup.se. Prata med Regina om du har några frågor, hon är löparansvarig hos oss.

Starten går 21.30 från Ullevi.

Giveaways – gratis är inte alltid gott – mars 2019

Gratis är gott – det lärde vi oss tidigt under studietiden. Nu visar undersökningar från kemikalieinspektionen att så mycket som var sjätte reklamartikel innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier. Givetvis ska gratisprodukter vara lika säkra som produkter vi själva köper. Men studien visar att företag är benägna att ha lägre kontroller på den här typen av artiklar eller helt enkelt dålig kompetens kring lagkraven.

I tillsynsprojektet har varor från totalt 47 företag kontrollerats. Resultatet har blivit att 17 av dessa företag är anmälda till åklagare misstänkta för miljöbrott.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen och medventenheten inom denna bransch som är stor. Produkterna hamnar dessutom i nästan var mans hem. Här finns länk till hela rapporten: Reklamartiklar 2018 – ett tillsynsprojekt


Nya ämnen på kandidatförteckningen – januari 2019

Echa har lagt till 6 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Denna uppdatering publicerades 190115 på Echas hemsida. Fem av dessa ämnen finns med p.g.a. deras egenskaper som reproduktionsstörande, miljöfarliga eller cancerframkallande. Ett ämne finns med p.g.a. dess hormonstörande egenskaper.

Anmärkningsvärt är att fem av dessa ämnen ännu inte är registrerade enligt REACH. Det sjätte ämnet är en intermediär som förekommer vid viss kemikalietillverkning. Detta tyder på att användning är mycket begränsad.

Vi på Chemgroup kan konfirmera detta. Vi har nämligen sökt igenom hela vår kemikaliedatabas och vi kan se att ingen av våra kunder använder kemikalier som innehåller något av dessa 6 ämnen.

Klicka in på ECHAs hemsida om du vill se vilka ämnen och dess tillhörande CAS-nr som ingår i uppdateringen: Nya ämnen på kandidatförteckningen