Konserveringsmedel får nya gränsvärden – ATP13 till CLP

MIT och Kathon ingår som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter och färger. De kommer att fasas ut stegvis pga egenskaper som allergiframkallande och mycket toxiska för vattenmiljöer. Nya lagkrav innebär nu sänkta gränsvärden till 15 ppm både för MIT och Kathon . Lagkraven är bindande från 1 maj 2020 men tillämpas redan nu.

(Läs mer om ATP 13 till CLP: www.kemi.se eller www.echa.eu).

Toxikologisk rådets årsrapport 2017/2018

I rapporten lyfts två prioriterande områden fram, PFAS (svårnedbrytbara ytaktiva ämnen) i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten. PFOS /PFAS har använts inom industrin för tillverkning av textilier, heltäckningsmattor, polishprodukter men även i brandskum. Kadmium har minskat sedan 1990-talet pga bättre källsortering (främst av batterier) och tack vare en ökad rening inom metallsmältverken. Kadmium är cancerogent (www.kemi.se).

Vad gör Toxikologiska rådet?

Toxikologiska rådet består av representanter från svenska myndigheter med ansvar inom området kemikaliereglering och ett flertal universitet som täcker vetenskapliga områden relaterade till kemikalierisker. Ledamöterna i Toxikologiska rådet ansvarar för att identifiera signaler på kemikalierisker inom det egna expertområdet. Rådet träffas tre gånger per år.

För att förbättra samordningen mellan myndigheter beslutade regeringen 2016 att inrätta en samordningsgrupp för hantering av nya och framväxande kemikaliehot (SamTox). SamTox består av generaldirektörerna för åtta svenska myndigheter. Syftet med SamTox är att etablera en struktur för snabb och systematisk överföring av information och kunskap mellan behöriga myndigheter och övriga aktörer, liksom för samarbete i händelse av allvarliga kemikaliehot. Även Toxikologiska rådet fick nya uppgifter då SamTox inrättades. Rådets uppgift är att stärka den systematiska övervakningen och användningen av vetenskaplig information samt att förse SamTox med uppdaterad och relevant information. Rådet ska identifiera och utvärdera potentiella nya eller framväxande kemikalierisker och rapportera fynden till SamTox. Rådet har beslutat att även ta med kända men otillräckligt åtgärdade kemikalierisker i sina utvärderingar.

Chemgroups kemikaliedag – fullspäckad dag på Universeum

Ett stort grattis till OptoComp AB och Proton Finishing AB som vann årets bästa kemikaliehantering hos Chemgroup! Bra jobbat! Priset delades ut under Chemgroups kemikaliedag på Universeum.

På bilden ser ni Daniljela Tosic från OptoComp AB och Maria Thom, miljö- och kvalitetschef på Proton Finishing AB.

Under kemikaliedagen hann vi med en mängd föreläsningar, rundvandring på Universeum och avslutning i kemilabbet. I labbet kom tävlingsinstinkten fram hos flera gällande vem som lyckades bäst med att skapa en regnbåge genom att jobba med densiteten.

Ett stort tack till både föreläsare och deltagare för att ni bidrog till att öka kunskapen inom kemikaliehantering och risker med kemikalier.

Miljöstrategidagarna – sammanfattning från Chemgroup

Dagen inleddes med att Ingar Lindholm, chefredaktör för Miljö & Utveckling hälsar välkommen och avslutar sin inledningen med en trudilutt på sin oboe.

Först ut bland talarna var Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som hade en väldigt positiv bild på Sveriges arbete och att vi i fem viktiga klimatmål överträffat målen med råge. Känslan under denna föreläsning var oerhört positiv och det blev en härlig start på dagen.

Ingen egen bil

Det var många talare som nämnde privata transporter, även om de privata transporterna kommer längre ner i prioriteringen över mål som man vill nå. I snitt använder man ca 30% av ytan i en stad till vägar och parkeringar. I framtiden hoppas man på att kunna använda denna värdefulla mark till annat. Då måste bilden som vi använder den idag vara ersatt. Man nämnde att biltillverkare hellre vill formulera det som att man säljer transporttjänster snarare än en vara (bilen). Kommer vi i framtiden inte alls att äga vår egna bil? Ca 95% av tiden står en bil still på en parkering. När bilarna bli självkörande kommer vi inte att ha ett behov att ha en bild stående där vi befinner oss utan vi kan ”skicka efter” den som är närmast. Om vi kan dela på bilarna så de använda mer effektivt kommer vi inte behöva alls lika många bilar. Hur skulle staden se ut då?

Levande ledningssystem

Två viktiga sägningar under föreläsningen om levande ledningssystem var:

” Ett ledningssystem bör halveras och sen halveras igen.”

”Börja inte i standarden utan börja i verksamheten.”

Vi tar med oss detta hem och kapar lite i Chemgroups dokument för ledningssystemet.

Hela Sverige hackar

Elin Larsson från Filippa K och Jonas Carlehed från Ikea Sverige föreläste under dagen. Både företagen har arbetet med projekt som skall ge deras produkter ett längre liv. Ikea har haft hela Sverige hackar, där man fått tips på hur man kan förnya (hacka) en gammal ikeamöbel för att kunna behålla den ett tag till. Filippa K har en secondhandbutik där man ger gamla kläder ett nytt liv. Båda företagen har redan i designprocessen av sin vara tagit hänsyn till hur den skall återvinnas när den inte längre är funktionsduglig, man försöker också att ge produkterna ett längre liv genom smarta designer och materialval.

Sammanfattningsvis, det finns oerhört mycket att göra. Det gäller bara att jobba systematiskt och vara kreativ.

Vi på Chemgroup tackar Miljö & Utveckling för en väl genomförd och inspirerande konferens!

För er som inte var där, det kommer en ny chans nästa år. Vi har hört en liten fågel viska att de just nu bokar in datumet för nästa år.

Ämnen på kandidatförteckningen – vad gäller?

I juni kom det upp nya ämnen på REACH kandidatförteckning. Här reder vi återigen ut vad som egentligen gäller om du har ett sk. kandidatämne i någon produkt.

Varje leverantör av en vara som innehåller ett ämne som finns på kandidatlistan måste tillhandahålla mottagaren av varan (Artikel 33.1) relevant säkerhetsinformation om båda av följande villkor är uppfyllda:

1. Ämnet finns på kandidatlistan

2. Ämnet finns i varor som produceras och eller importeras i en koncentration över 0,1% (vikt/vikt).

Informationen ska lämnas till kunden när varan levereras för första gången efter det att ämnet har inkluderats i kandidatlistan.

Exempel: Ni levererar en produkt som innehåller mer än 0,1% bly. Eftersom bly ligger på kandidatförteckningen sedan juni i år måste ni alltså utan dröjsmål börja att informera era kunder om att produkten som ni levererar innehåller bly. Detta kan t.ex göras via ett separat dokument som ni skickar till kunden.

Om ingen särskild information är nödvändig för att möjliggöra säker användning av varan som innehåller ett ämne på kandidatlistan, t.ex. när exponering kan uteslutas vid alla livscykelsteg i artikeln inklusive när varan blir avfall, måste, som ett minimum, närvaron av ämnet i varan meddelas till mottagarna av varan och att det inkluderats i den senaste versionen av kandidatlistan, vilket är skälet till att kunden informeras.

Notera att det inte finns någon nedre begränsning av mängden av ämnet, vilket innebär att att varan kan vara hur liten som helst, bara det är en vara.

Kravet att informera mottagaren av varan uppstår när ämnet inkluderas i kandidatlistan. Detta krav gäller oavsett om leverantören är medveten om förekomsten av ämnena eller ej. Det är därför i leverantörens intresse att söka information från sina leverantörer eller tillverkare om förekomsten av ämnen som finns på kandidatlistan.

 

Miljöstrategidagarna 10-11 Oktober i Stockholm

Den 10 oktober är vi på Chemgroup med som partner under Miljöstrategidagarna, konferensen om hållbarhetsarbete i praktiken. Lyssna till experter, få nya redskap och idéer under temat ”Framtidssäkra ditt hållbarhetsarbete”.

Vi har tillsammans med Miljö & Utveckling tagit fram ett exklusivt erbjudande till dig. Ange kampanjkod PRIO18 vid din anmälan och få 25% rabatt. Hoppas vi ses!

Anmäl dig på http://miljostrategidagarna.se/

Uppdaterade föreskrifter – arbetsmiljörisker – Augusti 2018

Den 21 augusti börjar ändringarna i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:2 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 att gälla. I korthet är det följande nyheter som kan beröra er verksamhet

Märkning av rörledningar

Märkning av rörledningar. Framöver kommer sanktionsavgift bara att tas ut då en rörledning inte märkts med erforderliga faropiktogram. En annan nyhet är att sanktionsavgift inte tas ut för omärkt tryckluft.

När det finns en risk för förväxling mellan rörledningar med kemiska riskkällor och rörledningar med annat innehåll behöver ledningarna märkas. Detta krav införs i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Det behövs därför att kravet på att alla rörledningar ska märkas, som funnits i 24 § i föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar, AFS 2001:1, nu tagits bort.

Genom ändringen behöver företagen själva bedöma om det finns risk för skada genom förväxling om inte alla rörledningar märks.

Hygieniska gränsvärden

Ändringarna i Hygieniska gränsvärden innebär mestadels justeringar i gränsvärdet för befintliga ämnen. Vi vill därför uppmärksamma på att det är viktigt att dokumentera varför man valt att inte genomföra en mätning, ex. på grund av att mängden är försumbar, exponeringstiden kort eller hanteringen är ordnad så att halten i luften är försumbar. Dokumentationen som är a och o i kemikaliehanteringen kan med fördel ske i riskbedömningen.

Följande ämnen skall alltid mätas om exponering via inandning kan förekomma, undantag om det är ett arbete som utförs kortare tid än två månader per år.

 1. Bly och oorganiska blyföreningar.
 2. Etylenoxid.
 3. Kadmium och oorganiska kadmiumföreningar.
 4. Styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Fem ämnen får hygieniska gränsvärden

Krav på tillstånd tas bort för fem ämnen i bilaga 1, grupp B. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar.

De särskilda reglerna för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter gäller som tidigare även för dessa ämnen.

 • 1,2-Dibrometan (etyldibromid)
 • Hydrazin
 • 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan)
 • Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
 • Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat)

Mögelsporer

Föreskrifterna även gäller mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer och som kan medföra allergier eller toxiska effekter. Det förtydligas i 3 §. Dessa har tidigare omfattats av föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, men omfattas inte av de nya föreskrifterna om smittrisker.

Förtydligande allergiframkallande ämnen

Utbildningskravet för allergiframkallande ämnen förtydligas. När man i en riskbedömning bedömt risken för exponering som försumbar, även utan skyddsåtgärder, behöver inte en utbildning genomföras. Riskbedömningen måste då på ett tydligt sätt visa att riskerna är försumbara. Vår rekommendation är att dokumentera detaljerat om ni vill åberopa detta undantag.

Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning – Juni 2018

Juni 2018: Den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nu lagt till 10 nya ämnen till kandidatförteckningen. Ämnen som kommer upp på kandidatförteckningen anses kunna ha allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Dessa ämnen kandiderar till att senare även hamna på tillståndslistan.

Följande nya ämnen finns nu på kandidatförteckningen:

 • Bly
 • Dicyklohexylftalat (DCHP)
 • Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA)
 • Benzo[ghi]perylen
 • Dekametylcyklopentasiloxan (D5)
 • Dinatriumoktaborat
 • Dodekametylcyklohexasiloxan
 • Etylendiamin
 • Oktametylcyklotetrasiloxan
 • Terfenyl, hydrerad

Vad gör vi på Chemgroup?

Uppdateringen av kandidatförteckningen sker 2 gånger per år vilket betyder att det är en kontinuerlig process där nya ämnen förs upp på listan. Vi på Chemgroup hjälper våra kunder genom att matcha cas-nr som nu är upptagna på listan och går därefter ut i ett separat mail till de användare som är berörda. Vid den här uppdateringen har det visat sig att vi fått ett ganska stort antal träffar på en hel del produkter vilket också medför att det kommer ta lite tid innan vi identifierat alla. Det betyder att ert separata mail med information om ni har några nya träffar kan dröja några dagar.

Du kan själv hitta träffarna i systemet redan nu. Vad våra kemister gör nu är att gå igenom alla stöddokument för att utröna eventuella särskilda haltgränser eller annat som kan avvika.

Vad krävs av dig som användare av ämnen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Det kan finnas särskilda %-halter som medger undantag. Generellt gäller det om mängden av ämnet överstiger 0,1%. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras.
Återfinns inte ämnet i en slutprodukt omfattas man inte av något krav, men man bör ändå sträva efter att byta ut ämnen på kandidatförteckningen då de anses särskilt farliga för människa och miljö.

Deponerat avfall – framtidens råvarukälla?

Enligt en ny avhandling i miljövetenskap från Linnéuniversitetet kan mer än 50% av deponerat avfall återvinnas som energi eller återanvändas som värdefulla råvaror i olika industrier. Enligt siffror från EU 2017, hamnar 1800 miljoner ton av det årligen producerade avfallet från 500 miljoner invånare i EU på deponi.

I avhandlingen användes bland annat kemisk extraktion för att återvinna metaller från en blandning av spillglas och jord av partikelstorlekar mindre än 2 mm. Metoderna kan användas för att extrahera metaller från glasavfall från alla typer av glas, t ex gamla TV-apparater och datorer.

Det finns helt klart mycket kvar att göra!

Länk till avhandling:

Landfills and glass dumsites as future bank accounts resourses

Förbjudna kemikalier hittade i små billiga prylar

En granskning från Kemikalieinspektionen visar att små varor som barn kan stoppa i munnen innehöll kemikalier som tex bly som är förbjudet i små varor sedan juni 2016. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning, där foster och barn är särskilt känsliga. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast. I projektet har Kemikalieinspektionen totalt analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor innehöll otillåtna halter av bly som importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft.

Även det förbjuda och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes i bland annat handskar och en tandborsthållare.

Ftalater som tillsätts i varor för att göra plast mjukt, upptäcktes i 20 av varorna. Dessa är i dagsläget inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor. Det är särskilt viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljö utsätts för.

Tips från Chemgroup: Fråga gärna leverantören när du handlar om varan innehåller ämnen från REACH kandidatförteckning. Leverantören har 45 dagar på sig att svara. Alla vet inte. Men ju fler som frågar, desto fler får upp ögonen för lagkraven och får förhoppningsvis bättre koll.