Ämnen på kandidatförteckningen – vad gäller?

I juni kom det upp nya ämnen på REACH kandidatförteckning. Här reder vi återigen ut vad som egentligen gäller om du har ett sk. kandidatämne i någon produkt.

Varje leverantör av en vara som innehåller ett ämne som finns på kandidatlistan måste tillhandahålla mottagaren av varan (Artikel 33.1) relevant säkerhetsinformation om båda av följande villkor är uppfyllda:

1. Ämnet finns på kandidatlistan

2. Ämnet finns i varor som produceras och eller importeras i en koncentration över 0,1% (vikt/vikt).

Informationen ska lämnas till kunden när varan levereras för första gången efter det att ämnet har inkluderats i kandidatlistan.

Exempel: Ni levererar en produkt som innehåller mer än 0,1% bly. Eftersom bly ligger på kandidatförteckningen sedan juni i år måste ni alltså utan dröjsmål börja att informera era kunder om att produkten som ni levererar innehåller bly. Detta kan t.ex göras via ett separat dokument som ni skickar till kunden.

Om ingen särskild information är nödvändig för att möjliggöra säker användning av varan som innehåller ett ämne på kandidatlistan, t.ex. när exponering kan uteslutas vid alla livscykelsteg i artikeln inklusive när varan blir avfall, måste, som ett minimum, närvaron av ämnet i varan meddelas till mottagarna av varan och att det inkluderats i den senaste versionen av kandidatlistan, vilket är skälet till att kunden informeras.

Notera att det inte finns någon nedre begränsning av mängden av ämnet, vilket innebär att att varan kan vara hur liten som helst, bara det är en vara.

Kravet att informera mottagaren av varan uppstår när ämnet inkluderas i kandidatlistan. Detta krav gäller oavsett om leverantören är medveten om förekomsten av ämnena eller ej. Det är därför i leverantörens intresse att söka information från sina leverantörer eller tillverkare om förekomsten av ämnen som finns på kandidatlistan.

 

Miljöstrategidagarna 10-11 Oktober i Stockholm

Den 10 oktober är vi på Chemgroup med som partner under Miljöstrategidagarna, konferensen om hållbarhetsarbete i praktiken. Lyssna till experter, få nya redskap och idéer under temat ”Framtidssäkra ditt hållbarhetsarbete”.

Vi har tillsammans med Miljö & Utveckling tagit fram ett exklusivt erbjudande till dig. Ange kampanjkod PRIO18 vid din anmälan och få 25% rabatt. Hoppas vi ses!

Anmäl dig på http://miljostrategidagarna.se/

Uppdaterade föreskrifter – arbetsmiljörisker – Augusti 2018

Den 21 augusti börjar ändringarna i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:2 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 att gälla. I korthet är det följande nyheter som kan beröra er verksamhet

Märkning av rörledningar

Märkning av rörledningar. Framöver kommer sanktionsavgift bara att tas ut då en rörledning inte märkts med erforderliga faropiktogram. En annan nyhet är att sanktionsavgift inte tas ut för omärkt tryckluft.

När det finns en risk för förväxling mellan rörledningar med kemiska riskkällor och rörledningar med annat innehåll behöver ledningarna märkas. Detta krav införs i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Det behövs därför att kravet på att alla rörledningar ska märkas, som funnits i 24 § i föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar, AFS 2001:1, nu tagits bort.

Genom ändringen behöver företagen själva bedöma om det finns risk för skada genom förväxling om inte alla rörledningar märks.

Hygieniska gränsvärden

Ändringarna i Hygieniska gränsvärden innebär mestadels justeringar i gränsvärdet för befintliga ämnen. Vi vill därför uppmärksamma på att det är viktigt att dokumentera varför man valt att inte genomföra en mätning, ex. på grund av att mängden är försumbar, exponeringstiden kort eller hanteringen är ordnad så att halten i luften är försumbar. Dokumentationen som är a och o i kemikaliehanteringen kan med fördel ske i riskbedömningen.

Följande ämnen skall alltid mätas om exponering via inandning kan förekomma, undantag om det är ett arbete som utförs kortare tid än två månader per år.

 1. Bly och oorganiska blyföreningar.
 2. Etylenoxid.
 3. Kadmium och oorganiska kadmiumföreningar.
 4. Styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Fem ämnen får hygieniska gränsvärden

Krav på tillstånd tas bort för fem ämnen i bilaga 1, grupp B. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar.

De särskilda reglerna för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter gäller som tidigare även för dessa ämnen.

 • 1,2-Dibrometan (etyldibromid)
 • Hydrazin
 • 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan)
 • Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
 • Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat)

Mögelsporer

Föreskrifterna även gäller mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer och som kan medföra allergier eller toxiska effekter. Det förtydligas i 3 §. Dessa har tidigare omfattats av föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, men omfattas inte av de nya föreskrifterna om smittrisker.

Förtydligande allergiframkallande ämnen

Utbildningskravet för allergiframkallande ämnen förtydligas. När man i en riskbedömning bedömt risken för exponering som försumbar, även utan skyddsåtgärder, behöver inte en utbildning genomföras. Riskbedömningen måste då på ett tydligt sätt visa att riskerna är försumbara. Vår rekommendation är att dokumentera detaljerat om ni vill åberopa detta undantag.

Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning – Juni 2018

Juni 2018: Den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nu lagt till 10 nya ämnen till kandidatförteckningen. Ämnen som kommer upp på kandidatförteckningen anses kunna ha allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Dessa ämnen kandiderar till att senare även hamna på tillståndslistan.

Följande nya ämnen finns nu på kandidatförteckningen:

 • Bly
 • Dicyklohexylftalat (DCHP)
 • Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA)
 • Benzo[ghi]perylen
 • Dekametylcyklopentasiloxan (D5)
 • Dinatriumoktaborat
 • Dodekametylcyklohexasiloxan
 • Etylendiamin
 • Oktametylcyklotetrasiloxan
 • Terfenyl, hydrerad

Vad gör vi på Chemgroup?

Uppdateringen av kandidatförteckningen sker 2 gånger per år vilket betyder att det är en kontinuerlig process där nya ämnen förs upp på listan. Vi på Chemgroup hjälper våra kunder genom att matcha cas-nr som nu är upptagna på listan och går därefter ut i ett separat mail till de användare som är berörda. Vid den här uppdateringen har det visat sig att vi fått ett ganska stort antal träffar på en hel del produkter vilket också medför att det kommer ta lite tid innan vi identifierat alla. Det betyder att ert separata mail med information om ni har några nya träffar kan dröja några dagar.

Du kan själv hitta träffarna i systemet redan nu. Vad våra kemister gör nu är att gå igenom alla stöddokument för att utröna eventuella särskilda haltgränser eller annat som kan avvika.

Vad krävs av dig som användare av ämnen?
När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Det kan finnas särskilda %-halter som medger undantag. Generellt gäller det om mängden av ämnet överstiger 0,1%. Krav föreligger på att informera den egna kunden om att ämnet återfinns i produkten som levereras.
Återfinns inte ämnet i en slutprodukt omfattas man inte av något krav, men man bör ändå sträva efter att byta ut ämnen på kandidatförteckningen då de anses särskilt farliga för människa och miljö.

Deponerat avfall – framtidens råvarukälla?

Enligt en ny avhandling i miljövetenskap från Linnéuniversitetet kan mer än 50% av deponerat avfall återvinnas som energi eller återanvändas som värdefulla råvaror i olika industrier. Enligt siffror från EU 2017, hamnar 1800 miljoner ton av det årligen producerade avfallet från 500 miljoner invånare i EU på deponi.

I avhandlingen användes bland annat kemisk extraktion för att återvinna metaller från en blandning av spillglas och jord av partikelstorlekar mindre än 2 mm. Metoderna kan användas för att extrahera metaller från glasavfall från alla typer av glas, t ex gamla TV-apparater och datorer.

Det finns helt klart mycket kvar att göra!

Länk till avhandling:

Landfills and glass dumsites as future bank accounts resourses

Förbjudna kemikalier hittade i små billiga prylar

En granskning från Kemikalieinspektionen visar att små varor som barn kan stoppa i munnen innehöll kemikalier som tex bly som är förbjudet i små varor sedan juni 2016. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning, där foster och barn är särskilt känsliga. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast. I projektet har Kemikalieinspektionen totalt analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor innehöll otillåtna halter av bly som importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft.

Även det förbjuda och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes i bland annat handskar och en tandborsthållare.

Ftalater som tillsätts i varor för att göra plast mjukt, upptäcktes i 20 av varorna. Dessa är i dagsläget inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor. Det är särskilt viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljö utsätts för.

Tips från Chemgroup: Fråga gärna leverantören när du handlar om varan innehåller ämnen från REACH kandidatförteckning. Leverantören har 45 dagar på sig att svara. Alla vet inte. Men ju fler som frågar, desto fler får upp ögonen för lagkraven och får förhoppningsvis bättre koll.

Gudrun Bremle leder nya Substitutionscentrum – Maj 2018

RISE har fått regeringens uppdrag att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet ska stödja företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om bättre alternativ.

 

Genom att fördjupa kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa. På så vis ska centrumet stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi.

Gudrun Bremle har fått uppgiften att bli centrumledare för Substitutionscentrum med start i maj. Det tycker vi på Chemgroup är jättekul. Gudrun är oerhört kompetent inom området. Hon har tidigare arbetat som kemikaliestrateg inom Jönköpings kommun. Vi hoppas att detta kommer att leda till bättre och mer hållbar kemikaliehantering för alla.

Läs mer här:Substitutionscentrum

Källa: Pressmeddelande från RISE

 

Fåret Shaun jobbar hållbart

EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

Spelets huvudkaraktär är den brittiska animerade figuren fåret Shaun. Hans uppgift är att bygga en hållbar stad för alla djur som bor där genom att se över livsmedel, energi, transporter och naturresurser. Spelet som finns översatt till alla EU-språk är gratis och till spelet har kommissionen tagit fram läromedel som lärare kan använda sig av i skolan.

Självklart var vi tvungna att provspela på Chemgroup. Lite kul ändå!

EU projekt – App om farliga kemikalier

Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna att göra kemikaliemedvetna val om man vet vad varorna innehåller. I en del konsumentvaror kan det förekomma kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

På kandidatförteckningen listar EU:s medlemsländer ämnen som anses särskilda farliga, dvs cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I dagsläget finns det ca 180 sådana ämnen där REACH lagstiftningen ställer krav på företag att lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Rapportering till produktregistret – senaste 28 februari!

Den 28 februari ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade till produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Om du har rapporterat kemikalier och volymer föregående år kommer ditt företag att få brev med påminnelse om detta. Är du helt ny på att importera kemikalier från EU-land eller utanför EU måste du göra en ny registrering samt anmäla ditt företag till företagsregistret. Gå in på www.kemi.se för mer information.

Nytt sedan förra året är att hela rapporteringssystemet är nytt och väldigt användarvänligt. Du kan logga in med bankid och lätt navigera runt i systemet.

Om du vill ha hjälp kan vi på Chemgroup bistå. Den som är användare på ditt företag kan enkelt lägga till oss på Chemgroup som rapportör. Vi kan då logga in med vårt eget bankid och sköta all rapportering samt nyregistrering. Återkoppla till din kontaktperson på Chemgroup om du önskar hjälp.