Förbjudna kemikalier hittade i små billiga prylar

En granskning från Kemikalieinspektionen visar att små varor som barn kan stoppa i munnen innehöll kemikalier som tex bly som är förbjudet i små varor sedan juni 2016. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning, där foster och barn är särskilt känsliga. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast. I projektet har Kemikalieinspektionen totalt analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor innehöll otillåtna halter av bly som importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft.

Även det förbjuda och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes i bland annat handskar och en tandborsthållare.

Ftalater som tillsätts i varor för att göra plast mjukt, upptäcktes i 20 av varorna. Dessa är i dagsläget inte förbjudna men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor. Det är särskilt viktigt att minska den totala mängden av farliga ämnen som människor och miljö utsätts för.

Tips från Chemgroup: Fråga gärna leverantören när du handlar om varan innehåller ämnen från REACH kandidatförteckning. Leverantören har 45 dagar på sig att svara. Alla vet inte. Men ju fler som frågar, desto fler får upp ögonen för lagkraven och får förhoppningsvis bättre koll.

Gudrun Bremle leder nya Substitutionscentrum – Maj 2018

RISE har fått regeringens uppdrag att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet ska stödja företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om bättre alternativ.

 

Genom att fördjupa kunskapen om farliga ämnen ska Substitutionscentrum bidra till ökad substitution av dessa. På så vis ska centrumet stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder samt en cirkulär ekonomi.

Gudrun Bremle har fått uppgiften att bli centrumledare för Substitutionscentrum med start i maj. Det tycker vi på Chemgroup är jättekul. Gudrun är oerhört kompetent inom området. Hon har tidigare arbetat som kemikaliestrateg inom Jönköpings kommun. Vi hoppas att detta kommer att leda till bättre och mer hållbar kemikaliehantering för alla.

Läs mer här:Substitutionscentrum

Källa: Pressmeddelande från RISE

 

Fåret Shaun jobbar hållbart

EU-kommissionen har tagit fram ett nytt online-spel som ska uppmuntra barn och ungdomar inom EU att lära sig mer om hur man bidrar till hållbara städer.

Spelets huvudkaraktär är den brittiska animerade figuren fåret Shaun. Hans uppgift är att bygga en hållbar stad för alla djur som bor där genom att se över livsmedel, energi, transporter och naturresurser. Spelet som finns översatt till alla EU-språk är gratis och till spelet har kommissionen tagit fram läromedel som lärare kan använda sig av i skolan.

Självklart var vi tvungna att provspela på Chemgroup. Lite kul ändå!

EU projekt – App om farliga kemikalier

Projektet som ska pågå i 5 år mellan 2017-2022, har till syfte att förenkla för konsumenterna att göra kemikaliemedvetna val om man vet vad varorna innehåller. I en del konsumentvaror kan det förekomma kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön.

På kandidatförteckningen listar EU:s medlemsländer ämnen som anses särskilda farliga, dvs cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I dagsläget finns det ca 180 sådana ämnen där REACH lagstiftningen ställer krav på företag att lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Rapportering till produktregistret – senaste 28 februari!

Den 28 februari ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade till produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Om du har rapporterat kemikalier och volymer föregående år kommer ditt företag att få brev med påminnelse om detta. Är du helt ny på att importera kemikalier från EU-land eller utanför EU måste du göra en ny registrering samt anmäla ditt företag till företagsregistret. Gå in på www.kemi.se för mer information.

Nytt sedan förra året är att hela rapporteringssystemet är nytt och väldigt användarvänligt. Du kan logga in med bankid och lätt navigera runt i systemet.

Om du vill ha hjälp kan vi på Chemgroup bistå. Den som är användare på ditt företag kan enkelt lägga till oss på Chemgroup som rapportör. Vi kan då logga in med vårt eget bankid och sköta all rapportering samt nyregistrering. Återkoppla till din kontaktperson på Chemgroup om du önskar hjälp.

Kandidatförteckningen har uppdaterats – 15 Jan

I veckan kom den senast uppdateringen av REACH Kandidatförteckning. Totalt har 12 cas nummer kompletterats till förteckningen. Det är fem ämnen samt två grupper som har kompletterats. Bisfenol A som redan fanns med har dessutom fått en uppdatering och är nu också klassificerad som hormonstörande.

Flera av ämnena är bl.a. kadmiumbaserade ämnen som många redan har fasat ut. Rent praktiskt i färdiga produkter så är det några av följande kemikalier som träffar.

  • Microlube GB 00 från Klüber Lubrication
  • Standardlösning innehållande kadmium
  • Gear Oil från Red Line

Den produkt som flest kunder använder idag är fettet från Klüber. I skrivandets stund så har vi på Chemgroup ställt frågan till Klüber i Sverige som ska ta det vidare till Tyskland om åtgärder.

Om du som kund har någon kemikalie som träffar på denna uppdatering kommer du att få ett separat mail från oss på Chemgroup under veckan. Får du inget separat mail betyder det att du inte behöver göra några förändringar i din verksamhet i och med denna uppdatering. Du kan alltså lugnt bocka av den kommande laguppdateringen i din eventuella lagbevakning som kommer.

Vi gör världen bättre ihop med våra kunder

Vi på Chemgroup står för och jobbar för en hållbar kemikaliehantering. Ett av våra miljömål är att hjälpa våra kunder att byta bort alla ämnen som återfinns på REACH Kandidatförteckning. Dessa ämnen är sk. CMR-ämnen, Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande.

Vi har inte lyckats nå hela vägen fram men vi är på god väg. Årligen följer vi upp hur det ser ut hos våra kunder med avseende på farliga kemikalier. Vi föreslår alternativ till produkter som innehåller dessa farliga ämnen på våra årliga kemikaliemöten med våra kunder.

Tillsammans med våra kunder har vi tagit bort drygt 20% av alla cancerframkallande kemikalier hos våra kunder.

Vi har även tagit bort 25% av alla härdplaster, d.v.s. allergiframkallande kemikalier.

Det här gör att vi känner oss stolta över vårt arbete och det bidrar till att det blir extra kul att gå till jobbet. Det driver oss också framåt i vårt jobb mot en hållbar kemikaliehantering!

Slutet för kromtrioxid utan tillstånd

Den 21 september i år inföll den dag då det krävs tillstånd för att använda kromtrioxid enligt REACH Bilaga XIV. Kromtrioxid finns bland annat i ytbehandling. Om du som användare har sökt tillstånd för ca 1,5 år sedan (före sista ansökningsdatum) kan du fortsätta att använda produkten i väntan på beslut från ECHA. Har du inte ansökt om tillstånd och är nedströmsanvändare finns det möjlighet att nyttja din leverantörs tillstånd.

Har du inte sökt tillstånd och inte avser att nyttja din leverantörs tillstånd får kromtrioxid inte längre användas. Har du kvar produkten i din verksamhet rekommenderar vid dig att destruera produkten.

Övriga ämnen som också omfattas är bl.a. natriumdikromat, kaliumdikromat och ammoniumdikromat mfl.

Även om det såklart är besvärligt för de som använder produkterna och som behöver ändra kemikalier i sin verksamhet så är det oerhört positivt att vi minskar användningen av cancerframkallande kemikalier omkring oss.

Vi ser att lagstiftningen, i de här fallet REACH, verkligen leder till förbättringar.

När är fenolftalein cancerframkallande?

Fenolftalein är ett ämne som används som indikator på lab. Det är väldigt vanligt och har länge funnits i ex. skolor som pH-indikator. Sedan några år finns ämnet upptaget på REACH Kandidatförteckning.

På Chemgroup ser vi att klassningen av fenolftalein skiljer sig mellan olika leverantörer. Vissa säkerhetsdatablad är klassade som cancerframkallande vid 0,5% fenolftalein medan andra är klassade som cancerframkallande från 1%.

Enligt ECHA så är det 1%-gränsen som gäller. Det betyder att produkter med 1% och mer fenolftalein ska klassas som cancerframkallande.

Produkter som har 0,5% fenolftalein men som ändå klassas som cancerframkallande har alltså en “överdriven” klassning enligt nu gällande regler.

Vår rekommendation är att du kontaktar din leverantör och påpekar detta om det berör dig. Om leverantören inte vill uppdatera sitt säkerhetsdatablad bör du byta leverantör för att minska administrationen. Anledningen är att du som användare av produkten måste föra förteckning över exponering av kemikalier som är cancerframkallande.

Vi har påpekat detta till flera leverantörer som då uppdaterat sina säkerhetsdatablad. Men det är bra att även du som köpare av produkten vet om reglerna.

Är din skärvätska godkänd 2019?

Med biociddirektivet som bakgrund kommer våra nu kända skärvätskor att påverkas. Det har snackats mycket inom branschen hur detta kommer att påverka framtiden. I maj kom ett beslut från EU att man klassificerar om tre stycken formaldehydavgivare som är vanligt förekommande i metallbearbetningsvätskor/ skärvätskor. Dessa ämnen kommer från 1 december 2018 att klassas som cancerframkallande.

Detta betyder att dessa ämnen måste ersättas om det är tekniskt möjligt. Om de skulle finnas kvar i produkten ställer det dessutom oerhört stora krav på de företag som använder skärvätskorna eftersom varje exponering för personalen måste dokumenteras. (Vilket leder till en kostsam administration och ett ökat säkerhetsarbete.)

De ämnen som hittills omfattas är följande:

MBM, CAS 5625-90-1
MBO, CAS 66204-44-2
HPT, CAS 25254-50-6

Utöver dessa tre ämnen finns ytterligare 8 st likvärdiga ämnen som är under fortsatt utredning. Det finns god anledning att tro att dessa ämnen också kommer att klassificeras som cancerframkallande inom kort.

Rent praktiskt då, hur påverkar detta användarna? Jo, det finns naturligtvis många bra alternativa skärvätskor utan dessa farliga ämnen. Vi har sett att många leverantörer den senaste tiden har gått ut med information till sina kunder.

Är du osäker på om du är berörd och om du har dessa ämnen i någon av dina produkter? Kontakta oss på Chemgroup så hjälper vi dig att kontrollera dina produkter. Vi kommer även att ta upp detta på kommande kemikaliemöten ute hos våra kunder.