När första ljuset brinner…

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent…
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 3, Hälsa och välbefinnande
Vi hjälper våra kunder att substituera miljö- och hälsofarliga produkter. Vi sprider kunskap om kemiska arbetsmiljörisker. Vi utbildar, riskbedömmer och ger substitutionsförslag för att minska arbetsplatsolyckor kopplat till kemikalier. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/dPNca_ch

Kemikalieskatt på kläder och skor – 16 mars 2021

Sverige tar lagen i egna händer för att driva på en hållbar textilkonsumtion. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har inlett informationskampanjen #Textilsmart för att öka kunskapen om hållbar textilkonsumtion.

Nu har myndigheterna fått regeringen på sin sida med att 1 januari 2022 införa kemikalieskatt på kläder och skor. Regeringen menar att det ekonomiska styrmedlet kan ”minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt.”

Förslaget innebär att en skatt på 40 kr per kilo (exklusive moms) införs på alla kläder och skor. Tillverkaren eller importören som kan påvisa att varorna inte innehåller de specificerade farliga ämnena enligt bilagorna kan få avdrag på upp till 95 % av skatten. En ökning på i snitt fyra procent förväntas för de kläder och skor som omfattas av skatten. Naturskyddsföreningen föreslår att miljömärkta kläder och skor ska bli beskattningsfria förutsatt att miljömärkningen förbjuder de ämnen som ingår i förslaget.

Bilagorna fokuserar på farliga ämnen som är uppdelade i fem olika kategorier:
– Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionstoxiska (CMR)
– Allergiframkallande
– Biocider
och med särskilt fokus på ämnen som är
– Långlivade, ansamlas i organismerna och toxiska (PBT)
– Hormonstörande

Idag är kemiska ämnen i varor inte reglerade i samma utsträckning som ämnen i kemiska produkter. Man hoppas att med det förslagna ekonomiska styrmedlet öka innovationstrycket som kan stimulera till miljöanpassade alternativ. Detta kan i sin tur bidra till att få gehör för att fasa ut farliga varor/ämnen med regleringar.

En vara som idag omfattas av kemikalieskatt är bland annat elektronik innehållande farliga flamskyddsmedel vars skatt höjdes under våren 2019. Kläder innehållande elektronik kommer att falla under tidigare lagstiftningen för elektronik. Varor som faller utanför denna skatt är varor som utgör personlig skyddsutrustning och leksaker eftersom utredarna anser att det idag redan regleras i EUs kemikalielagstiftning.

Det finns inga studier som kan visa på hur effektivt det är med miljöskatt på varor av farliga ämnen. Däremot finns det ett flertal exempel på skatter som har haft en positiv miljöeffekt. Ett exempel är när differentierad skatt infördes vilket var den bidragande drivkraften till dagens blyfria bensin

Det finns invändningar på att detta förslag kan vara kontraproduktiv eftersom det kan innebära stora administrativa kostnader. Följden kan bli att många inte kommer begära skatteavdrag eftersom det kan bli för kostsamt att bevisa om varorna är fria från de beskattningsbara kemikalierna. Ekonomiska resurser som istället kan användas för att hitta miljöanpassade substitut och vidare utveckla hållbarhetsarbetet.

Förslaget är under processen att formas till en proposition för riksdagen att fastställa. Ännu är inget förankrat mer än att förslaget blir verklighet år 2022.

SCIP-databasen

Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i kraft som gäller rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Om du är tillverkare, importör, distributör eller montör och din VARA innehåller något av de drygt 200 ämnen som finns på Kandidatförteckningen i REACH, i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan så omfattas du av SCIP.

Rapporteringen till SCIP-databasen och ECHA ska göras senast inom sex månader från att ämnet hamnat på Kandidatförteckningen.

Syftet med SCIP är att samla information om de varor som innehåller särskilt farliga kemikalier och kunna ha denna information tillgänglig under varans hela livscykel inklusive i avfallsledet.
På så sätt kan avfallsföretag hämta information om vilka varor som inte ska återvinnas samtidigt som det bidrar till en ökad medvetenhet och driver på substitution av farliga kemikalier.

Vill ni veta mer om SCIP och behöver hjälp med rapportering av varor i SCIP-databasen så kontakta oss på Chemgroup, vi hjälper gärna till!

Vad menas egentligen med M-faktor?

Vad menas med M-faktor inom Ekotoxikologi? När används den? Och hur gynnas miljön? Britt-Marie Widheden, miljökemist på Chemgroup Scandinavia AB hjälper till att reda ut begreppen.

Komplexa restriktioner och regelverk för kemikaliehantering kan ibland kännas svårbegripliga. En detalj som berör ekotoxikologi (miljöfarlighet för vattenlevande organismer) är M-faktorn. M-faktorn är en förkortning av multiplikationsfaktorn. Den anges i produkters säkerhetsdatablad i avsnitt 3. Den gäller endast för ämnen som klassas H400 och H410, dvs våra mest miljögiftiga ämnen (Kategori 1). Utifrån CAS-nummer kan M-faktor sökas efter i ECHAs databas, https://echa.europa.eu/sv/home

M-faktorn förstärker miljögiftigheten hos ämnet. I vanliga fall kan gränsen för att få en oklassad lösning vid utspädning gå vid 25% (om produkten är klassad med H400). Det betyder att genom utspädning kan man ganska snabbt minska miljörisken. Det här gäller för ämnen som då har en M-faktor = 1.

Koppardioxid är ett väldigt miljögiftigt ämne som har M-faktor = 100. Om man späder ut koppardioxid blir gränsen för oklassad lösning istället 0,25% koncentration. Det är alltså inte lika lätt att späda bort miljörisken för ett ämne som koppardioxid.

Att samhället och industrin har reducerat tungmetaller (t.ex koppar, Cu) medför en avsevärd förbättring av havsvattenkvalitén. Bottenfärger med koppar och TBT (tributyltenn) är förbjudna men kan fortfarande läcka från äldre båtar. Halten TBT är tyvärr fortfarande höga i vissa hamnar. Ute till havs är utspädningen av dessa miljögifter större och då kan räkor och musslor föröka sig igen som tidigare. I hamnar kan det däremot bli högre koncentrationer av dessa miljögifter.

Tidigare störde koppardioxid räkors fortplantningsförmåga och TBT skadade även musslor och inte bara havstulpaner som var målet. www.havet.nu. Skonsammare metoder utvecklas ständigt.

Andra exempel på miljögifter med hög M-faktor är biocider såsom konserveringsmedel som är vanligt i färg. De kallas ofta BIT (benzisothiazoline). De förekommer i mycket utspädd form, men utgör farligt avfall även i mycket utspädd form.

Med andra ord, ett ämne med hög M-faktor innebär att ämnet är ännu mer miljöfarligt!

Kraven på att skriva ut M-faktorn under avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen ökar. Det betyder att du kommer att få se mer av M-faktorn i dina säkerhetsdatablad som innehåller väldigt miljöfarliga ämnen framöver.

Kandidatförteckningen är uppdaterad – 16 januari 2020

Kandidatförteckningen har uppdaterats torsdagen den 16 januari 2020 med ytterligare 4 ämnen.

Dessa nya ämnen är följande:
1. Diisohexylftalat
2. 2-benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon
3. 2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on
4. PFBS

Vart finns då dessa ämnen?
1. Det första ämnet är inte registrerat hos REACH. Vi har inga kunder som har detta ämne i några av sina kemikalier.

2. Detta ämne används i polymerproduktion och finns i flera UV-färger/tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

3. Detta ämne används också i polymerproduktion och finns i tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

4. PFBS används som ett flamskyddsmedel inom elektronikindustrin och även som katalyst/reaktor vid annan kemframställning. Ämnet är både miljö- och hälsofarligt. Detta ämnet är inte vanligt bland våra kunder i någon kemisk produkt.

Läs mer här: https://echa.europa.eu/sv/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Alla vårens kurser finns på hemsidan – januari 2020

Nytt år och nya möjligheter! Börja året med en av våra uppskattade kurser, Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning. Vi har fått otroligt mycket positiv feedback gällande den här kursen under det senaste året.

Under en heldag får du en gedigen grund i lagar och regler kring kemikaliehantering. Dessutom ger vi bra tips på hur man kan jobba smart i sin egen verksamhet. Passa på att ge dig själv en kickstart i kemikaliearbetet eller fräscha upp dina kunskaper.

Kursen är en heldagskurs och går den 29 januari men också den 21 april under våren. Samtliga tillfällen är i underbara Göteborg. Läs mer och boka här: https://www.chemgroup.eu/utbildningar/grundkurs-kemikaliehantering/

Stora brister vid riskbedömning av kemiska riskkällor – januari 2020

Arbetsmiljöverket rapporterar att man hittat brister i hanteringen av kemikalier på 8 av 10 inspekterade arbetsplatser. Det är avsaknaden av eller otillräckligt förebyggande arbete som står för en stor del av de bristerna som rapporterats.

Under 2018 gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2018/

Riskbedömningen är central i det förbyggande arbetet. Vi måste såklart identifiera våra risker för att veta vad vi skall förebygga. Då är det viktigt att man får resurser för att genomföra värdeskapande riskbedömningar. Det skall inte vara en pappersprodukt utan bedömningen skall vara ett levande dokument som vägleder oss i förbättringsarbetet.

Det måste avsättas tid för att analysera och dokumentera risker samt förbättringsåtgärder i våra verksamheter. Det måste också finnas tid att hantera de åtgärder som identifierats.

Riskbedömningen är ett fantastiskt verktyg när den är väl utförd och det finns tid att arbeta med de förbättringsmöjligheter som identifierats.

Vill du fördjupa dig i riskbedömning kan vi rekommendera vår 2-dagars kurs som går i mars.

Under två dagar får du dels teoretisk kunskap, vägledning hur riskbedömning görs i Chemgroup Pro samt möjlighet att påbörja riskbedömning av dina egna kemiska riskkällor.

Tydligare regler för medicinska kontroller – augusti 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller. Den nya föreskriften AFS 2019:3 publicerades i somras.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid armerad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhetskontroll för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande band, t.ex inom fiskindustrin.

Vad innebär det mer konkret?

Medicinska kontroller är alltid frivilligt för arbetstagaren. Men om det finns arbeten där det krävs tjänstbarhetsintyg så får arbetstagaren inte utföra den här typen av arbete om medicinska kontroller ej har utförts. I praktiken betyder det alltså att om en arbetstagare ska jobba med t.ex. isocyanater så måste personen genomgå medicinska kontroller.

Inför medicinska kontroller ska det finns riskbedömningar som ligger till grund för bedömning att en medicinsk kontroll ska utföras.

Enligt 10 § finns information om hur själva förberedelserna och beställningen av medicinska kontroller går till:

 • Identifiera vilka arbetstagare som omfattas
 • Informera arbetstagaren
 • Erbjud arbetstagaren att delta
 • Beställ medicinsk kontroll med återkoppling
 • Beställ tjänstbarhetsintyg där det behövs
 • Informera läkaren om riskbedömningar som ligger till grund för utförandet av den medcinska kontrollen

I en beställning av medicinska kontroller ska det ingå att arbetstagaren ska få:

 • information om resultatet
 • ev. råd baserat på resultatet
 • tjänstbarhetsintyg, om det har utfärdats.

I beställningen av medicinska kontroller mot arbetsgivaren gäller följande:

 • arbetsgivaren får ta del av resultatet som krävs för fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete
 • tjänstbarhetintyg, om det har utfärdats.

För allergiframkallande kemiska produkter såsom epoxi, formaldehydhartser, metakrylat och akrylater gäller att den medicinska kontrollen ska anordnas innan arbetstagaren sätts i arbete. Har arbetstagaren genomgått en medicinsk kontroll under de senaste två åren behöver kontrollen inte förnyas. Om det finns en riskbedömning som visar att exponeringen är försumbar och att personlig skyddsutrustning inte behövs, behöver ingen medicinsk kontroll utföras. Tänk på att detta ska dokumenteras skriftligt.

Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller även om det rör ämnen som inte finns upptagna i föreskriften. Detta står i 80 §.

Det är viktigt att den medicinska kontrollen utförs av läkare med kompetens enligt bilaga 4 i föreskriften.

4 nya ämnen på kandidatförteckningen – juli 2019

Den 16 juli presenterade ECHA 4 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Det är två ämnen med enskilda cas-nummer och två grupper. 2-methoxyethyl acetat samt 4-tert-butylphenol är två ämnen. Det sistnämnda ämnet finns i ett antal produkter bland Chemgroups kunder. Utöver dessa har en variant av 4-nonylphenyl samt 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoroprooxy)propionicacid kommit med. Dessa ämne har hormonstörande egenskaper är väldigt miljöfarliga eller reproduktionsstörande. Inom kort kommer vi att skicka ut mer information till er gällande detta samt vilka produkter som är berörda. Trevlig sommar!

ECHA konferens – Safer Chemicals – maj 2019

Den 21-22 maj håller Echa konferens i Helsingfors om säkrare kemikalier. Nu är det lite tight att planera in en resa till Helsingfors men du kan följa konferensen via video eller sociala medier under följande hashtags #SaferChemicals #ChemicalSafety #ChemicalsWeek.

Är du nyfiken, läs mer här: Safer Chemicals

Den del av programmet som vi tycker verkar lite extra intressant är den sista delen, 22/5 kl 14:30-16. Då är det ett block om säker användning av kemikalier. Det är både resultat från inspektioner, bättre arbetsmiljö från Europeiska arbetsmiljöbyrån och casestudy från Brenntag Nordic. Echas generaldirektör Jukka Malm avslutar dagen.