CLP

CLP” eller ” CLP-förordningen” står för förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. CLP står för Classification, Labelling and Packaging. Den kommer från FN:s globala harmoniserade system (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier i EU:s lagstiftning.

CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009. Den kommer stegvis att under en övergångsperiod ersätta Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7).

Läs mer på om CLP på http://www.kemi.se