Kemikalier är inte säkert bara för att vi har lagstiftning

I en rapport från Kemikalieinspektionen påvisas att det finns stora brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel. Trots en omfattande lagstiftning är det många verksamheter som inte följer reglerna.

Det finns krav på både utbildning av egen personal och information till kund när man säljer bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel. Dessutom måste produkterna självklart vara korrekt märkta med rätt faropiktogram. Detta är delar som brister. Så många som 63% av de kontrollerade återförsäljarna hade någon form av brist. Varav 15% hade så pass allvarliga brister att de var tvungna att betala en miljösanktionsavgift eller blev anmälda för misstänkt miljöbrott.

Vill du läsa mer hittar du hela rapporten på KEMIs hemsida: KEMI Tillsynsrapport

Vad kan du göra som privatperson när våren kommer och det är dags att odla?

Här följer några snabba råd om växtskyddsmedel från kemikalieinspektionen.

  • Använd i första hand andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling.
  • Använd bara växtskyddsmedel när det är nödvändigt.
  • Välj medel med så låga risker som möjligt.
  • Om du vill handla växtskyddsmedel på nätet, kontrollera först att medlet har ett svenskt registreringsnummer. (register finns på KEMIs hemsida)
  • Du får bara använda godkända medel, och följ alltid anvisningarna på etikett och i bruksanvisning. Då blir din användning säker för människors hälsa och för miljön.

Bra länk för tips från KEMI:

Kemikalier i vardagen

När fjärde ljuset brinner…

När fjärde ljuset brinner
vi hämtar julegran
och alla människor räknar:
dan före dan före dopparedan
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Vi hjälper våra kunder att hitta nya hållbara produkter och lösningar. 
Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter. https://lnkd.in/dSyBJKuB

När tredje ljuset brinner…

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr
och alla bakar kakor
och har ett väldigt styr.

Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?


*Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Årets julklapp till team Chemgroup blev i år lediga dagar och extra vila. Vi jobbar också alltid för att hjälpa våra kunder att hitta nya hållbara produkter och lösningar.
Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/eBmGPXUf 

När andra ljuset brinner…

När andra ljuset brinner
då är Lucia här
hon bjuder oss på kaffe
och bud om julen bär.

Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?


*Mål 15. Ekosystem och Biologisk mångfald – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ungefär en tredjedel av vår matkonsumtion är beroende av pollinering, samtidigt ser vi en utveckling där många av våra pollinerande bin och insekter är hotade. Vi på Chemgroup har med hjälp av @Stadskupan utbildat oss i ämnet, vilket även resulterade till att vi idag är stolta ägare av en egen bikupa. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.

https://urplay.se/program/213691-kjellkoll-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald

Missa inte vår “boka tidigt rabatt” på vårens kurser. Ta chansen att kompetensutvecklas under 2022!

Vi på Chemgroup ser fram emot 2022 och en nyhet är att vi har ökat vårt kursutbud med flertalet intressanta kurser. Vi ser ett ökat utbildningsbehov och ser fram emot att få dela med oss av vår kunskap.

Vi har två nya heldagskurser:

  • Praktisk kemikaliehantering
  • Regler för ämnen i varor

Vi kommer även att ha ett antal halvdagskurser på distans där vi valt ut viktiga delar ur våra befintliga kurser. Dessa kurser passar bra för er som vill kompetensutvecklas men där tiden inte alltid räcker till.

  • CLP-klassning och ökad förståelse för säkerhetsdatablad
  • Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter
  • Lagerhållning, märkning, skyltning och sanering

Ni kan läsa mer om våra nya och befintliga kurser i vår kurskalender.

För er som redan nu vill boka vårens kurser erbjuder vi en ”boka tidigt rabatt” på 15% på samtliga kurser om ni bokar senast 30 januari. Ange rabattkoden ”boka tidigt rabatt”.

När första ljuset brinner…

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas
att fira få advent…
Vi kommer varje advent att tända ljus enligt tradition men har även valt att belysa ett av de globala miljömålen för hållbar utveckling. Varje måndag i december presenterar vi ett miljömål som vi på Chemgroup brinner extra för. Vilka är viktigast för dig?

*Mål 3, Hälsa och välbefinnande
Vi hjälper våra kunder att substituera miljö- och hälsofarliga produkter. Vi sprider kunskap om kemiska arbetsmiljörisker. Vi utbildar, riskbedömmer och ger substitutionsförslag för att minska arbetsplatsolyckor kopplat till kemikalier. Kika gärna på URs kortfilmer som förklarar de 17 globala miljömålen på bara några minuter.
https://lnkd.in/dPNca_ch

Kemikalieskatt på kläder och skor – 16 mars 2021

Sverige tar lagen i egna händer för att driva på en hållbar textilkonsumtion. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har inlett informationskampanjen #Textilsmart för att öka kunskapen om hållbar textilkonsumtion.

Nu har myndigheterna fått regeringen på sin sida med att 1 januari 2022 införa kemikalieskatt på kläder och skor. Regeringen menar att det ekonomiska styrmedlet kan ”minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt.”

Förslaget innebär att en skatt på 40 kr per kilo (exklusive moms) införs på alla kläder och skor. Tillverkaren eller importören som kan påvisa att varorna inte innehåller de specificerade farliga ämnena enligt bilagorna kan få avdrag på upp till 95 % av skatten. En ökning på i snitt fyra procent förväntas för de kläder och skor som omfattas av skatten. Naturskyddsföreningen föreslår att miljömärkta kläder och skor ska bli beskattningsfria förutsatt att miljömärkningen förbjuder de ämnen som ingår i förslaget.

Bilagorna fokuserar på farliga ämnen som är uppdelade i fem olika kategorier:
– Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionstoxiska (CMR)
– Allergiframkallande
– Biocider
och med särskilt fokus på ämnen som är
– Långlivade, ansamlas i organismerna och toxiska (PBT)
– Hormonstörande

Idag är kemiska ämnen i varor inte reglerade i samma utsträckning som ämnen i kemiska produkter. Man hoppas att med det förslagna ekonomiska styrmedlet öka innovationstrycket som kan stimulera till miljöanpassade alternativ. Detta kan i sin tur bidra till att få gehör för att fasa ut farliga varor/ämnen med regleringar.

En vara som idag omfattas av kemikalieskatt är bland annat elektronik innehållande farliga flamskyddsmedel vars skatt höjdes under våren 2019. Kläder innehållande elektronik kommer att falla under tidigare lagstiftningen för elektronik. Varor som faller utanför denna skatt är varor som utgör personlig skyddsutrustning och leksaker eftersom utredarna anser att det idag redan regleras i EUs kemikalielagstiftning.

Det finns inga studier som kan visa på hur effektivt det är med miljöskatt på varor av farliga ämnen. Däremot finns det ett flertal exempel på skatter som har haft en positiv miljöeffekt. Ett exempel är när differentierad skatt infördes vilket var den bidragande drivkraften till dagens blyfria bensin

Det finns invändningar på att detta förslag kan vara kontraproduktiv eftersom det kan innebära stora administrativa kostnader. Följden kan bli att många inte kommer begära skatteavdrag eftersom det kan bli för kostsamt att bevisa om varorna är fria från de beskattningsbara kemikalierna. Ekonomiska resurser som istället kan användas för att hitta miljöanpassade substitut och vidare utveckla hållbarhetsarbetet.

Förslaget är under processen att formas till en proposition för riksdagen att fastställa. Ännu är inget förankrat mer än att förslaget blir verklighet år 2022.

SCIP-databasen

Den 5 januari 2021 trädde en ny regel i kraft som gäller rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Om du är tillverkare, importör, distributör eller montör och din VARA innehåller något av de drygt 200 ämnen som finns på Kandidatförteckningen i REACH, i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan så omfattas du av SCIP.

Rapporteringen till SCIP-databasen och ECHA ska göras senast inom sex månader från att ämnet hamnat på Kandidatförteckningen.

Syftet med SCIP är att samla information om de varor som innehåller särskilt farliga kemikalier och kunna ha denna information tillgänglig under varans hela livscykel inklusive i avfallsledet.
På så sätt kan avfallsföretag hämta information om vilka varor som inte ska återvinnas samtidigt som det bidrar till en ökad medvetenhet och driver på substitution av farliga kemikalier.

Vill ni veta mer om SCIP och behöver hjälp med rapportering av varor i SCIP-databasen så kontakta oss på Chemgroup, vi hjälper gärna till!

Vad menas egentligen med M-faktor?

Vad menas med M-faktor inom Ekotoxikologi? När används den? Och hur gynnas miljön? Britt-Marie Widheden, miljökemist på Chemgroup Scandinavia AB hjälper till att reda ut begreppen.

Komplexa restriktioner och regelverk för kemikaliehantering kan ibland kännas svårbegripliga. En detalj som berör ekotoxikologi (miljöfarlighet för vattenlevande organismer) är M-faktorn. M-faktorn är en förkortning av multiplikationsfaktorn. Den anges i produkters säkerhetsdatablad i avsnitt 3. Den gäller endast för ämnen som klassas H400 och H410, dvs våra mest miljögiftiga ämnen (Kategori 1). Utifrån CAS-nummer kan M-faktor sökas efter i ECHAs databas, https://echa.europa.eu/sv/home

M-faktorn förstärker miljögiftigheten hos ämnet. I vanliga fall kan gränsen för att få en oklassad lösning vid utspädning gå vid 25% (om produkten är klassad med H400). Det betyder att genom utspädning kan man ganska snabbt minska miljörisken. Det här gäller för ämnen som då har en M-faktor = 1.

Koppardioxid är ett väldigt miljögiftigt ämne som har M-faktor = 100. Om man späder ut koppardioxid blir gränsen för oklassad lösning istället 0,25% koncentration. Det är alltså inte lika lätt att späda bort miljörisken för ett ämne som koppardioxid.

Att samhället och industrin har reducerat tungmetaller (t.ex koppar, Cu) medför en avsevärd förbättring av havsvattenkvalitén. Bottenfärger med koppar och TBT (tributyltenn) är förbjudna men kan fortfarande läcka från äldre båtar. Halten TBT är tyvärr fortfarande höga i vissa hamnar. Ute till havs är utspädningen av dessa miljögifter större och då kan räkor och musslor föröka sig igen som tidigare. I hamnar kan det däremot bli högre koncentrationer av dessa miljögifter.

Tidigare störde koppardioxid räkors fortplantningsförmåga och TBT skadade även musslor och inte bara havstulpaner som var målet. www.havet.nu. Skonsammare metoder utvecklas ständigt.

Andra exempel på miljögifter med hög M-faktor är biocider såsom konserveringsmedel som är vanligt i färg. De kallas ofta BIT (benzisothiazoline). De förekommer i mycket utspädd form, men utgör farligt avfall även i mycket utspädd form.

Med andra ord, ett ämne med hög M-faktor innebär att ämnet är ännu mer miljöfarligt!

Kraven på att skriva ut M-faktorn under avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen ökar. Det betyder att du kommer att få se mer av M-faktorn i dina säkerhetsdatablad som innehåller väldigt miljöfarliga ämnen framöver.

Kandidatförteckningen är uppdaterad – 16 januari 2020

Kandidatförteckningen har uppdaterats torsdagen den 16 januari 2020 med ytterligare 4 ämnen.

Dessa nya ämnen är följande:
1. Diisohexylftalat
2. 2-benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon
3. 2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on
4. PFBS

Vart finns då dessa ämnen?
1. Det första ämnet är inte registrerat hos REACH. Vi har inga kunder som har detta ämne i några av sina kemikalier.

2. Detta ämne används i polymerproduktion och finns i flera UV-färger/tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

3. Detta ämne används också i polymerproduktion och finns i tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

4. PFBS används som ett flamskyddsmedel inom elektronikindustrin och även som katalyst/reaktor vid annan kemframställning. Ämnet är både miljö- och hälsofarligt. Detta ämnet är inte vanligt bland våra kunder i någon kemisk produkt.

Läs mer här: https://echa.europa.eu/sv/-/four-new-substances-added-to-candidate-list