Vad menas egentligen med M-faktor?

Vad menas med M-faktor inom Ekotoxikologi? När används den? Och hur gynnas miljön? Britt-Marie Widheden, miljökemist på Chemgroup Scandinavia AB hjälper till att reda ut begreppen.

Komplexa restriktioner och regelverk för kemikaliehantering kan ibland kännas svårbegripliga. En detalj som berör ekotoxikologi (miljöfarlighet för vattenlevande organismer) är M-faktorn. M-faktorn är en förkortning av multiplikationsfaktorn. Den anges i produkters säkerhetsdatablad i avsnitt 3. Den gäller endast för ämnen som klassas H400 och H410, dvs våra mest miljögiftiga ämnen (Kategori 1). Utifrån CAS-nummer kan M-faktor sökas efter i ECHAs databas, https://echa.europa.eu/sv/home

M-faktorn förstärker miljögiftigheten hos ämnet. I vanliga fall kan gränsen för att få en oklassad lösning vid utspädning gå vid 25% (om produkten är klassad med H400). Det betyder att genom utspädning kan man ganska snabbt minska miljörisken. Det här gäller för ämnen som då har en M-faktor = 1.

Koppardioxid är ett väldigt miljögiftigt ämne som har M-faktor = 100. Om man späder ut koppardioxid blir gränsen för oklassad lösning istället 0,25% koncentration. Det är alltså inte lika lätt att späda bort miljörisken för ett ämne som koppardioxid.

Att samhället och industrin har reducerat tungmetaller (t.ex koppar, Cu) medför en avsevärd förbättring av havsvattenkvalitén. Bottenfärger med koppar och TBT (tributyltenn) är förbjudna men kan fortfarande läcka från äldre båtar. Halten TBT är tyvärr fortfarande höga i vissa hamnar. Ute till havs är spridningen av dessa miljögifter större och då kan räkor och musslor föröka sig igen som tidigare. I hamnar kan det däremot bli högre koncentrationer av dessa miljögifter.

Tidigare störde koppardioxid räkors fortplantningsförmåga och TBT skadade även musslor och inte bara havstulpaner som var målet. www.havet.nu. Skonsammare metoder utvecklas ständigt.

Andra exempel på miljögifter med hög M-faktor är biocider såsom konserveringsmedel som är vanligt i färg. De kallas ofta BIT (benzisothiazoline). De förekommer i mycket utspädd form, men utgör farligt avfall även i mycket utspädd form.

Med andra ord, ett ämne med hög M-faktor innebär att ämnet är ännu mer miljöfarligt!

Kraven på att skriva ut M-faktorn under avsnitt 3 i säkerhetsdatabladen ökar. Det betyder att du kommer att få se mer av M-faktorn i dina säkerhetsdatablad som innehåller väldigt miljöfarliga ämnen framöver.

Kandidatförteckningen är uppdaterad – 16 januari 2020

Kandidatförteckningen har uppdaterats torsdagen den 16 januari 2020 med ytterligare 4 ämnen.

Dessa nya ämnen är följande:
1. Diisohexylftalat
2. 2-benzyl-2-dimetylamino-4-morfolinobutyrofenon
3. 2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on
4. PFBS

Vart finns då dessa ämnen?
1. Det första ämnet är inte registrerat hos REACH. Vi har inga kunder som har detta ämne i några av sina kemikalier.

2. Detta ämne används i polymerproduktion och finns i flera UV-färger/tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

3. Detta ämne används också i polymerproduktion och finns i tryckfärger. Ämnet är reproduktionsstörande.

4. PFBS används som ett flamskyddsmedel inom elektronikindustrin och även som katalyst/reaktor vid annan kemframställning. Ämnet är både miljö- och hälsofarligt. Detta ämnet är inte vanligt bland våra kunder i någon kemisk produkt.

Läs mer här: https://echa.europa.eu/sv/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Alla vårens kurser finns på hemsidan – januari 2020

Nytt år och nya möjligheter! Börja året med en av våra uppskattade kurser, Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning. Vi har fått otroligt mycket positiv feedback gällande den här kursen under det senaste året.

Under en heldag får du en gedigen grund i lagar och regler kring kemikaliehantering. Dessutom ger vi bra tips på hur man kan jobba smart i sin egen verksamhet. Passa på att ge dig själv en kickstart i kemikaliearbetet eller fräscha upp dina kunskaper.

Kursen är en heldagskurs och går den 29 januari men också den 21 april under våren. Samtliga tillfällen är i underbara Göteborg. Läs mer och boka här: https://www.chemgroup.eu/utbildningar/grundkurs-kemikaliehantering/

Stora brister vid riskbedömning av kemiska riskkällor – januari 2020

Arbetsmiljöverket rapporterar att man hittat brister i hanteringen av kemikalier på 8 av 10 inspekterade arbetsplatser. Det är avsaknaden av eller otillräckligt förebyggande arbete som står för en stor del av de bristerna som rapporterats.

Under 2018 gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2018/

Riskbedömningen är central i det förbyggande arbetet. Vi måste såklart identifiera våra risker för att veta vad vi skall förebygga. Då är det viktigt att man får resurser för att genomföra värdeskapande riskbedömningar. Det skall inte vara en pappersprodukt utan bedömningen skall vara ett levande dokument som vägleder oss i förbättringsarbetet.

Det måste avsättas tid för att analysera och dokumentera risker samt förbättringsåtgärder i våra verksamheter. Det måste också finnas tid att hantera de åtgärder som identifierats.

Riskbedömningen är ett fantastiskt verktyg när den är väl utförd och det finns tid att arbeta med de förbättringsmöjligheter som identifierats.

Vill du fördjupa dig i riskbedömning kan vi rekommendera vår 2-dagars kurs som går i mars.

Under två dagar får du dels teoretisk kunskap, vägledning hur riskbedömning görs i Chemgroup Pro samt möjlighet att påbörja riskbedömning av dina egna kemiska riskkällor.

Tydligare regler för medicinska kontroller – augusti 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller. Den nya föreskriften AFS 2019:3 publicerades i somras.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid armerad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhetskontroll för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande band, t.ex inom fiskindustrin.

Vad innebär det mer konkret?

Medicinska kontroller är alltid frivilligt för arbetstagaren. Men om det finns arbeten där det krävs tjänstbarhetsintyg så får arbetstagaren inte utföra den här typen av arbete om medicinska kontroller ej har utförts. I praktiken betyder det alltså att om en arbetstagare ska jobba med t.ex. isocyanater så måste personen genomgå medicinska kontroller.

Inför medicinska kontroller ska det finns riskbedömningar som ligger till grund för bedömning att en medicinsk kontroll ska utföras.

Enligt 10 § finns information om hur själva förberedelserna och beställningen av medicinska kontroller går till:

 • Identifiera vilka arbetstagare som omfattas
 • Informera arbetstagaren
 • Erbjud arbetstagaren att delta
 • Beställ medicinsk kontroll med återkoppling
 • Beställ tjänstbarhetsintyg där det behövs
 • Informera läkaren om riskbedömningar som ligger till grund för utförandet av den medcinska kontrollen

I en beställning av medicinska kontroller ska det ingå att arbetstagaren ska få:

 • information om resultatet
 • ev. råd baserat på resultatet
 • tjänstbarhetsintyg, om det har utfärdats.

I beställningen av medicinska kontroller mot arbetsgivaren gäller följande:

 • arbetsgivaren får ta del av resultatet som krävs för fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete
 • tjänstbarhetintyg, om det har utfärdats.

För allergiframkallande kemiska produkter såsom epoxi, formaldehydhartser, metakrylat och akrylater gäller att den medicinska kontrollen ska anordnas innan arbetstagaren sätts i arbete. Har arbetstagaren genomgått en medicinsk kontroll under de senaste två åren behöver kontrollen inte förnyas. Om det finns en riskbedömning som visar att exponeringen är försumbar och att personlig skyddsutrustning inte behövs, behöver ingen medicinsk kontroll utföras. Tänk på att detta ska dokumenteras skriftligt.

Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller även om det rör ämnen som inte finns upptagna i föreskriften. Detta står i 80 §.

Det är viktigt att den medicinska kontrollen utförs av läkare med kompetens enligt bilaga 4 i föreskriften.

4 nya ämnen på kandidatförteckningen – juli 2019

Den 16 juli presenterade ECHA 4 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Det är två ämnen med enskilda cas-nummer och två grupper. 2-methoxyethyl acetat samt 4-tert-butylphenol är två ämnen. Det sistnämnda ämnet finns i ett antal produkter bland Chemgroups kunder. Utöver dessa har en variant av 4-nonylphenyl samt 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoroprooxy)propionicacid kommit med. Dessa ämne har hormonstörande egenskaper är väldigt miljöfarliga eller reproduktionsstörande. Inom kort kommer vi att skicka ut mer information till er gällande detta samt vilka produkter som är berörda. Trevlig sommar!

ECHA konferens – Safer Chemicals – maj 2019

Den 21-22 maj håller Echa konferens i Helsingfors om säkrare kemikalier. Nu är det lite tight att planera in en resa till Helsingfors men du kan följa konferensen via video eller sociala medier under följande hashtags #SaferChemicals #ChemicalSafety #ChemicalsWeek.

Är du nyfiken, läs mer här: Safer Chemicals

Den del av programmet som vi tycker verkar lite extra intressant är den sista delen, 22/5 kl 14:30-16. Då är det ett block om säker användning av kemikalier. Det är både resultat från inspektioner, bättre arbetsmiljö från Europeiska arbetsmiljöbyrån och casestudy från Brenntag Nordic. Echas generaldirektör Jukka Malm avslutar dagen.

Tydligare regler för medicinska kontroller – maj 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller.

Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete. Tydligare regler som också uppfyller de EU-direktiv som gäller är ett stöd för arbetsgivare att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser och skyddar arbetstagare från att drabbas av ohälsa eller olyckor säger överläkare Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfylld arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid arberad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhet för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande bank, t.ex inom fiskindustrin.

Det är alltså den idag befintliga föreskriften AFS 2005:6 som kommer att uppdateras. Ändringsföreskrifterna kommer att publiceras på www.av.se.

Arbetsmiljöverket håller dessutom på att jobba fram en vägledning för att stötta arbetsgivarna i att uppfylla kraven. Det kommer också att finnas en mall för tjänstbarhetsintyg.

Läs mer här: Tydligare regler för medicinska kontroller.


Nya regler kring giftinformation – april 2019

Härligt tempo när KEMI håller heldagseminarie om senaste nytt kring kemikalieregler i EU-lagstiftningar. Giftinformationscentralen gick också igenom detaljerna om kraven på anmälning av information. Visste ni att Giftinformationscentralen fick in över 29 000 förfrågningar under 2018 om olyckor och tillbud med kemiska produkter! Viktigt alltså att alla tillverkare förser dem med rätt information. För er som missade dagen ska allting vara inspelat och finnas på webben. Tips att kolla för er som jobbar i branschen!

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/utbildningar-och-seminarier/presentationer-fran-seminarier

Intressant dag från KEMI och Giftinformationscentralen om nya lagkrav. Läs mer via länken ovan.