ECHA konferens – Safer Chemicals – maj 2019

Den 21-22 maj håller Echa konferens i Helsingfors om säkrare kemikalier. Nu är det lite tight att planera in en resa till Helsingfors men du kan följa konferensen via video eller sociala medier under följande hashtags #SaferChemicals #ChemicalSafety #ChemicalsWeek.

Är du nyfiken, läs mer här: Safer Chemicals

Den del av programmet som vi tycker verkar lite extra intressant är den sista delen, 22/5 kl 14:30-16. Då är det ett block om säker användning av kemikalier. Det är både resultat från inspektioner, bättre arbetsmiljö från Europeiska arbetsmiljöbyrån och casestudy från Brenntag Nordic. Echas generaldirektör Jukka Malm avslutar dagen.

Tydligare regler för medicinska kontroller – maj 2019

Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller.

Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete. Tydligare regler som också uppfyller de EU-direktiv som gäller är ett stöd för arbetsgivare att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser och skyddar arbetstagare från att drabbas av ohälsa eller olyckor säger överläkare Ingemar Rödin, Arbetsmiljöverket.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfylld arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

  • Läkarundersökning vid arberad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
  • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhet för kvicksilverexponering.
  • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
  • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande bank, t.ex inom fiskindustrin.

Det är alltså den idag befintliga föreskriften AFS 2005:6 som kommer att uppdateras. Ändringsföreskrifterna kommer att publiceras på www.av.se.

Arbetsmiljöverket håller dessutom på att jobba fram en vägledning för att stötta arbetsgivarna i att uppfylla kraven. Det kommer också att finnas en mall för tjänstbarhetsintyg.

Läs mer här: Tydligare regler för medicinska kontroller.


Nya regler kring giftinformation – april 2019

Härligt tempo när KEMI håller heldagseminarie om senaste nytt kring kemikalieregler i EU-lagstiftningar. Giftinformationscentralen gick också igenom detaljerna om kraven på anmälning av information. Visste ni att Giftinformationscentralen fick in över 29 000 förfrågningar under 2018 om olyckor och tillbud med kemiska produkter! Viktigt alltså att alla tillverkare förser dem med rätt information. För er som missade dagen ska allting vara inspelat och finnas på webben. Tips att kolla för er som jobbar i branschen!

https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/vart-uppdrag/utbildningar-och-seminarier/presentationer-fran-seminarier

Intressant dag från KEMI och Giftinformationscentralen om nya lagkrav. Läs mer via länken ovan.

Spring med Team Chemgroup! – mars 2019

24 Augusti kl 21.30 springer vi på Chemgroup Midnattsloppet i Göteborg. Häng med och spring med oss! Är du administratör i Chemgroup så står vi för startkostnaden. Vi ses i VIP-tältet innan loppet startar. Anmäl dig till oss info@chemgroup.se. Prata med Regina om du har några frågor, hon är löparansvarig hos oss.

Starten går 21.30 från Ullevi.

Giveaways – gratis är inte alltid gott – mars 2019

Gratis är gott – det lärde vi oss tidigt under studietiden. Nu visar undersökningar från kemikalieinspektionen att så mycket som var sjätte reklamartikel innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier. Givetvis ska gratisprodukter vara lika säkra som produkter vi själva köper. Men studien visar att företag är benägna att ha lägre kontroller på den här typen av artiklar eller helt enkelt dålig kompetens kring lagkraven.

I tillsynsprojektet har varor från totalt 47 företag kontrollerats. Resultatet har blivit att 17 av dessa företag är anmälda till åklagare misstänkta för miljöbrott.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen och medventenheten inom denna bransch som är stor. Produkterna hamnar dessutom i nästan var mans hem. Här finns länk till hela rapporten: Reklamartiklar 2018 – ett tillsynsprojekt


Nya ämnen på kandidatförteckningen – januari 2019

Echa har lagt till 6 nya ämnen på REACH Kandidatförteckning. Denna uppdatering publicerades 190115 på Echas hemsida. Fem av dessa ämnen finns med p.g.a. deras egenskaper som reproduktionsstörande, miljöfarliga eller cancerframkallande. Ett ämne finns med p.g.a. dess hormonstörande egenskaper.

Anmärkningsvärt är att fem av dessa ämnen ännu inte är registrerade enligt REACH. Det sjätte ämnet är en intermediär som förekommer vid viss kemikalietillverkning. Detta tyder på att användning är mycket begränsad.

Vi på Chemgroup kan konfirmera detta. Vi har nämligen sökt igenom hela vår kemikaliedatabas och vi kan se att ingen av våra kunder använder kemikalier som innehåller något av dessa 6 ämnen.

Klicka in på ECHAs hemsida om du vill se vilka ämnen och dess tillhörande CAS-nr som ingår i uppdateringen: Nya ämnen på kandidatförteckningen

Konserveringsmedel får nya gränsvärden – ATP13 till CLP

MIT och Kathon ingår som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter och färger. De kommer att fasas ut stegvis pga egenskaper som allergiframkallande och mycket toxiska för vattenmiljöer. Nya lagkrav innebär nu sänkta gränsvärden till 15 ppm både för MIT och Kathon . Lagkraven är bindande från 1 maj 2020 men tillämpas redan nu.

(Läs mer om ATP 13 till CLP: www.kemi.se eller www.echa.eu).

Toxikologisk rådets årsrapport 2017/2018

I rapporten lyfts två prioriterande områden fram, PFAS (svårnedbrytbara ytaktiva ämnen) i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten. PFOS /PFAS har använts inom industrin för tillverkning av textilier, heltäckningsmattor, polishprodukter men även i brandskum. Kadmium har minskat sedan 1990-talet pga bättre källsortering (främst av batterier) och tack vare en ökad rening inom metallsmältverken. Kadmium är cancerogent (www.kemi.se).

Vad gör Toxikologiska rådet?

Toxikologiska rådet består av representanter från svenska myndigheter med ansvar inom området kemikaliereglering och ett flertal universitet som täcker vetenskapliga områden relaterade till kemikalierisker. Ledamöterna i Toxikologiska rådet ansvarar för att identifiera signaler på kemikalierisker inom det egna expertområdet. Rådet träffas tre gånger per år.

För att förbättra samordningen mellan myndigheter beslutade regeringen 2016 att inrätta en samordningsgrupp för hantering av nya och framväxande kemikaliehot (SamTox). SamTox består av generaldirektörerna för åtta svenska myndigheter. Syftet med SamTox är att etablera en struktur för snabb och systematisk överföring av information och kunskap mellan behöriga myndigheter och övriga aktörer, liksom för samarbete i händelse av allvarliga kemikaliehot. Även Toxikologiska rådet fick nya uppgifter då SamTox inrättades. Rådets uppgift är att stärka den systematiska övervakningen och användningen av vetenskaplig information samt att förse SamTox med uppdaterad och relevant information. Rådet ska identifiera och utvärdera potentiella nya eller framväxande kemikalierisker och rapportera fynden till SamTox. Rådet har beslutat att även ta med kända men otillräckligt åtgärdade kemikalierisker i sina utvärderingar.